SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u Općini Kostrena u 2016. godini

Javne potrebe Javne potrebe 2016 Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. travnja 2016. godine.

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u Općini Kostrena u 2016. godini.

2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju zadovoljavanje potreba djece, mladeži i studenata Kostrene za kvalitetno ispunjenim slobodnim vremenom i to putem sudjelovanja u radu sportskih udruga, bavljenjem sportom, rekreacijom i tehničkom kulturom, kao i promicanje zdravog i održivog načina života i to kroz sljedeće djelatnosti:

 • organizirani rad sportskih klubova s djecom, mladeži i studentima na području Općine Kostrena
 • sudjelovanje djece, mladeži i studenata u sportskim ligaškim i drugim natjecanjima
 • škole sportova za djecu, mladež i studente
 • izviđačku aktivnost djece, mladeži i studenata
 • rekreativnu aktivnost djece, mladeži i studenata.

3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.340.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 300.000,00 kuna.

4. Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe projekta/programa je do 12 mjeseci.

Prije potpisa ugovora Prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da Prijavitelj ima podmirene sve doprinose i plaćen porez. Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

5. Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:

 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar)
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
 • potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do:

 • 30. siječnja 2016. godine za prvi krug natječaja
 • 30. travnja 2016. godine za drugi krug natječaja
 • 30. rujna 2016. godine za treći krug natječaja

Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena Na omotnici obavezno naznačiti „Prijedlog programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u općini Kostrena u 2016. godini“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu.

9. Nakon donošenja Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu, podnositelji zahtjeva bit će pismeno obaviješteni o rezultatu natječaja.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl.ing.