SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

                    

           REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA KOSTRENA

 Upravni odjel za financije i gospodarstvo

 

KLASA: 112-03/19-01/02

URBROJ: 2170-07-06-19-3

Kostrena,  15. studenog 2019. godine

 

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18), Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Općine Kostrena objavljuje sljedeći

 

O G L A S

 

za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto:

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA RAČUNOVODSTVO
PRORAČUNSKIH PRIHODA I IZDATAKA

1 izvršitelj / izvršiteljica

 

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ako kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

 

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

 

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, po potrebi provjera poznavanja rada na računalu, i intervju.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, po potrebi poznavanju rada na računalu i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr te na oglasnoj ploči Općine Kostrena na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice)
  • dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima)
  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik uvjerenja ili svjedodžbe, preslik indeks-a iz kojeg je razvidno da je kandidat/kandidatkinja položio ispit iz informatike)
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

U odnosu na kandidate/kandidatkinje koji/e ne dostave dokaz o poznavanju rada na računalu, provest će se postupak utvrđivanja poznavanja rada na računalu.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit.

 

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena„

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                        Privremena pročelnica

 

                                                                                                         Tamara Bulat, dipl.oec.

Preuzmite dokumente

OGLAS za prijam u službu pdf | 3-OGLAS-za-prijam-u-službu-na-radno-mjesto-viši-stručni-suradnik-suradnica-za-računovodstvo-proračunskih-prihoda-i-izdataka-1-izvršitelj.pdf | 156,80 KB
Upute i obavijesti kandidatima pdf | 4-UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima-kandidatkinjama-koji-podnose-prijavu-na-oglas-za-prijam-u-službu.pdf | 184,64 KB
Pravila i postupak prethodne provjere znanja kandidata-kandidatkinja pdf | 2-Pravila-i-postupak-prethodne-provjere-znanja-kandidata-kandidatkinja-koji-podnose-prijavu-na-oglas-za-prijam-u-službu.pdf | 111,81 KB