SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za prijam vježbenika u Centru kulture Kostrena

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 2. prosinca 2023. godine u 23:59 sati.

Na temelju članka 12. stavka 2. alineja 14. Statuta Centra kulture Kostrena i članka 16. stavak 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra kulture Kostrena, ravnateljica Centra kulture Kostrena dana 24. studenog 2023. godine raspisuje

Natječaj za prijam vježbenika na vježbenički staž
za radno mjesto
Viši stručni suradnik – suradnik za programske aktivnosti Kuće kostrenskih pomoraca i programe u kulturi
1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (vježbenički staž do godine dana)

 

Na oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 60 dana.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Opći uvjeti za zapošljavanje:

  • punoljetnost
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta, kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • Visoka stručna sprema – VSS – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvene ili humanističke struke
  • Najviše 6 mjeseci staža u struci
  • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • Organizacijske sposobnosti
  • Sposobnost rada u timu
  • Komunikativnost
  • Osnovna računalna pismenost.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu sa životopisom,
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja),
– uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca),
–  elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj.

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, adresa elektroničke pošte ili drugi kontakt). Zamolba mora biti vlastoručno potpisana.

Rad na određeno vrijeme u statusu vježbenika ne može postati rad na neodređeno vrijeme.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno Centru kulture Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Centra kulture Kostrena i Općine Kostrena, s naznakom: Za natječaj za prijam vježbenika – Viši stručni suradnik – Suradnik za programske aktivnosti Kuće kostrenskih pomoraca i programe u kulturi – NE OTVARATI.

Svi uvjeti iz natječaja objavljeni su na mrežnoj stranici Centra kulture Kostrena

Preuzmite dokumente

Izjava- objava osobnih podataka pdf | Izjava-objava-osobnih-podataka.pdf | 128,28 KB