SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za radno mjesto odgojitelja u DV Zlatna ribica

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 24. kolovoza 2022. godine.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  članka 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na 78. elektronskoj  sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

ODGOJITELJ

4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

UVJETI :

– prema člancima 24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– potvrdu o stečenom obrazovanju

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji mjesec dana od dana objave Natječaja)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

–  potvrdu Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta koju su dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidati su dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

 Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Natječaj traje  od 16. kolovoza do 24. kolovoza 2022. godine.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica “, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”, a u slučaju izbora kandidat će ih prije stupanja na rad predočiti u izvorniku.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, kao i odabir istih, obavit će se u zakonskom  roku.

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

prof.prim.dr.sc. Nataša Ivančić Jokić, dr.med.dent.

Preuzmite dokumente

Natječaj odgojitelji docx | natječaj-odgojitelji-1.docx | 123,83 KB