SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Zlatna Ribica“ u pedagošku godinu 2024./2025.

Informacije za građane Natječaji i pozivi Novosti Obavijesti Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 17. svibnja 2024. godine u 12:00 sati.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ (KLASA: 023-01/24-02/1,

URBROJ: 2170-22-1-24-7  ) od 21.ožujka 2024. godine, Dječji vrtić „Zlatna ribica“

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA RIBICA“
u pedagošku godinu 2024./2025.

I. Programi, vrijeme i mjesto upisa

 Upisi se provode za sljedeće programe:

 1. redovite cjelodnevne 10 – satne jaslične programe
 2. redovite cjelodnevne 10 – satne vrtićke programe
 3. redovite poludnevne 6 – satne vrtićke programe
  a) Prijave za upis djece koja se prvi put prijavljuju (u daljnjem tekstu: Prijave za upis) provodit će se putem sustava e-Upisi u razdoblju od 9. do 17. svibnja 2024. godine., do 12:00h (https://vrtici.e-upisi.hr/)

          b) Zahtjevi za nastavak korištenja usluga vrtića (u daljnjem tekstu: Zahtjev za nastavak) zaprimaju se elektronskim putem ispunjavanjem web-obrasca  od 9. do  17. svibnja 2024. godine., do 12:00 sati, (web stranica vrtića: https://zlatnaribica.hr/ , upisi 2024./2025.)

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/289-574 te na kontakte navedene na internetskoj stranici https://zlatnaribica.hr/

II. Redovni upis djece koja se prvi put prijavljuju

Za dijete koje se prvi put prijavljuje roditelj podnosi Prijavu za upis (upute su objavljene na web stranici vrtića) putem sustava e-Upisi u razdobljuod 9. do 17. svibnja 2024. do 12:00 sati

Roditelj mora imati pristup sustavu e-Građani, na koji se prijavljuje korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792). Ako roditelj nije u mogućnosti pristupiti sustavu e-Građani, javlja se administraciji Vrtića na  telefon 051/289-574.

Prijavi se obvezno moraju priložiti sljedeći dokumenti ako ih nije moguće pribaviti putem sustava e-građani :

Uz ispunjenu Prijavu za upis roditelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
–  potvrdu o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
–  dokaz o cjelovito izvršenom cijepljenju djeteta prema Programu obveznih cijepljenja, odnosno liječnička potvrda o kontraindikacijama djeteta na cjepivo, za slučaj da neko cijepljenje nije izvršeno.

Prednost pri upisu u Vrtić ostvaruje:
– dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ili roditeljem s kojim čini jednoroditeljsku obitelj ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Kostrena,
– dijete koje je strani državljanin ili osoba bez državljanstva i koje zajedno s roditeljima ima privremeni ili stalni boravak ili dugotrajno boravište u Općini Kostrena.

Roditelj je dužan prilikom podnošenja Prijave za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata,
 2. djeca zaposlenih roditelja – potvrda o zaposlenju i Elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana), (za pomorce preslika posljednjeg ugovora ili potvrda o statusu pomorca izdana za posrednika) za oba  roditelja,
 3. djeca s teškoćama u razvoju – pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb ili nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja.
 4. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – dokumentacija definirana u članku 12. stavku 7. ovog Pravilnika,
 5. djeca iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove za svu malodobnu djecu, odnosno, punoljetnu uzdržavanu djecu, kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili  više djece,
 6. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje nadležnog tijela za korisnike dječjeg doplatka,
 7. djeca koja do 01. travnja tekuće godine navrše četiri godine – rodni list za djecu
 8. djeca osoba s invaliditetom upisanih u hrvatski registar osoba s invaliditetom –      rješenje nadležnog tijela o upisu u registar osoba s invaliditetom
 9. djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje nadležnog tijela.

Vrtić zadržava pravo tražiti od roditelja dodatne isprave vezane uz ostvarivanje prednosti pri upisu, odnosno, samostalne provjere činjenice vezane uz ostvarivanje prednosti.

Prijave za upis s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 Ako se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se prema kriterijima iz članka 12. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zlatna ribica“.

III.       Skraćeni upis (djeca koja nastavljaju polaziti vrtić)

 Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u razdoblju od 9. – 17. svibnja 2024. do 12:00 sati, ispuniti Zahtjev za nastavak koji se nalazi na web stranici Vrtića ili ispuniti obrazac u administraciji Vrtića.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti  potvrde o prebivalištu roditelja/skrbnika i djeteta ne starije od 3 mjeseca.

Ako Zahtjev za nastavak nije podnesen u upisnom roku, smatra se da ne postoji potreba  daljnjeg korištenja usluga Vrtića te se dijete ispisuje najkasnije s 31. kolovoza tekuće godine.

IV. Rezultati upisa

 Rezultati upisa bit će objavljeni dana 4. lipnja 2024. godine na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića, a konačna lista reda prvenstva sukladno Pravilniku o upisu djece.

Ravnateljica:

Katarina Bevandić, mag. paed.

Preuzmite dokumente