SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

O G L A S – prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu – VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE, 1 izvršitelj/izvršiteljica

Natječaji i pozivi Obavijesti Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. prosinca 2021. godine.

OPĆINA KOSTRENA

Upravni odjel za opće, pravne

poslove i lokalnu samoupravu

KLASA: 112-03/21-01/02

URBROJ: 2170-07-04-21-3

Kostrena,  22.12.2021.

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena objavljuje sljedeći

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE

1 izvršitelj / izvršiteljica

 

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. istog Zakona. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja i intervju.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr te na oglasnoj ploči Općine Kostrena na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice)
  • dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima)
  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
  • dokaz o položenom državnom ispitu (presliku uvjerenja, odnosno svjedodžbe)
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit.

Kandidati/kandidatkinje prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Kostrena, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe oglasa i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Općina Kostrena će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „NE OTVARATI – Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena, viši stručni suradnik/suradnica za pravne poslove“.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                                                            PROČELNICA                       

                                                                                           Jasna Mavrinac, dipl.iur.

Preuzmite dokumente

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA; Viši str. suradnik za pr. poslove doc | 2-PRAVILA-I-POSTUPAK-PRETHODNE-PROVJERE-ZNANJA-visi-str.-suradnik-za-pr.-poslove.doc | 45,50 KB
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA; viši str. suradnik za pr. poslove doc | 4-UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima-visi-str.-suradnik-za-pr.-poslove-.doc | 56,00 KB