SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE 1 izvršitelj / izvršiteljica

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
Upravni odjel za opće,pravne poslove i lokalnu samoupravu

KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2170-07-04-20-3
Kostrena,  10. ožujka 2020.

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena objavljuje sljedeći

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE

1 izvršitelj / izvršiteljica

Posebni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni ispit
– poznavanje rada na računalu
Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja, i intervju.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr te na oglasnoj ploči Općine Kostrena na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:
–       životopis
–       izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
–       dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice)
–       dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima)
–       dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
–       dokaz o položenom državnom ispitu (presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe)
–       uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
–       vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                        Pročelnica

                                         

                                                                                             Jasna Mavrinac, dipl.iur.

Preuzmite dokumente

Pravila i postupak prethodne provjere doc | Viši-str.suradnik-za-pr.poslove-2-pravila-i-postupak-preth.-provjere-znanja-prijavljenih-na-oglas.doc | 44,00 KB
Upue i obavijestUpute i obavijest kandidatima doc | Viši-str.suradnik-za-pr.poslove-4-UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima.doc | 54,00 KB