SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Obavijest o promijeni cijene usluge pražnjenja septičkih jama na području Općine Kostrena

Obavijesti

Od 1. siječnja 2018. godine primjenjuje se Odluka isporučitelja usluge KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka o dodatnoj cijeni usluge kod interventnog pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama u iznosu od 200,00 kuna bez PDV-a.

Trošak izlaska na teren izvan redovnog radnog vremena (svaki radni dan od 7:30 od 15 sati) po hitnoj intervenciji snosit će Općina Kostrena, a narav hitne intervencije utvrdit će se na licu mjesta u svakom konkretnom slučaju. U slučaju kada isporučitelj pruža uslugu izvan redovnog radnog vremena, a nema potrebe za hitnom intervencijom, dodatnu cijenu usluge podmirit će krajnji korisnik.

Cijena usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama iznosi 76,00 kn/m3 (bez PDV-a) odnosno 95,00 kn/m3 (s uključenim PDV-om).

Zahtjev za uslugu može se uputiti na brojeve telefona uz obavezno navođenje kontakt podataka:

353-841 (od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:30 do 15:30 sati)

353-885 (svakog dana od 0 do 24 sata)

ili na e-mail: septicke@kdvik-rijeka.hr