SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Oglašavanje ponude vlasnicima za izvlaštenje zemljišta na području naselja Maračići

Natječaji i pozivi Obavijesti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. prosinca 2020. godine.

  OPĆINA KOSTRENA

  KLASA:  944-01/18-01/06

URBROJ: 2170-07-03-20-40

 Kostrena, 23. listopada 2020.

             Temeljem članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br.47/09), a u svezi s člankom 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19) o izvršenoj ponudi i člankom 254. Zakona o obveznim odnosima, objavljuje  sljedeći:

                     O G L A S

 Općina Kostrena, OIB: 32131316182, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena u skladu sa svojim planom i programom izgradnje komunalne infrastrukture, a temeljem utvrđenog javnog interesa Republike Hrvatske sukladno članku 105. st. 1. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19), a na temelju pravomoćne lokacijske KLASA:UP/I-350-05/17-03/43 URBROJ:2170/1-03-01/15-18-8 od 11. lipnja 2018. godine i pravomoćnog rješenja KLASA:UP/I-350-05/17-03/43 URBROJ:2170/1-03-01/15-18-10 od 27. srpnja 2018. godine i pravomoćnog rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/19-04/11 URBROJ:2170/1-03-01/16-19-8 od 23. rujna 2019. te rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole KLASA:350-05/20-01/000032, URBROJ:2170/1-03-01/1-20-0004 od 17. srpnja 2020. godine, izdanim od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji te geodetskog elaborata provedbe lokacijske dozvole broje elaborata:2019-436 od 07. listopada 2019. godine od strane tvrtke „Nekretnine“ d.o.o. Rijeka koji je ovjeren od strane nadležnog tijela u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša po provedenom osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina na temelju nalaza i mišljenja vještaka za građevinsko zemljište i procjeni zemljišta pristupa građenju građevine komunalne infrastrukture- dijela stambene ulice s infrastrukturom u Maračićima na k.č.br. 4356/1 od 9 m2, 4310/4 od 3 m2, 4316/4 od 6 m2, 4317/1 od 49 m2, 4307/1 od 59 m2, 4308/1 od 39 m2, 4309/1 od 140 m2, 4302/1 od 62 m2, 4301/1 od 202 m2, 4286/1 od 242 m2, 4287/1 od 43 m2, 4284/1 od 4 m2, 4285/1 od 196 m2 , 4266/1 od 88 m2, 4267/3 od 38 m2, 4267/5 od 37 m2, 4268/1 od 91 m2, 4269/1 od 39 m2, 4297/4 od 3 m2 i 4270/1 od 38 m2 sve u k.o. Kostrena-Lucija.

Na osnovi navedene dokumentacije, vlasnicima zemljišta za potpuno izvlaštenje nekretnina, sukladno odredbi članka 254. Zakona o obveznim odnosima objavljuje se sljedeća:

OPĆA PONUDA:

Zemljišta u području namjene infrastrukture, k.č.br. 4356/1 od 9 m2 455,56 kn/m2, k.č.br. 4310/4 od 3 m2 458,88 kn/m2, k.č.br. 4316/4 od 6 m2 458,88 kn/m2, k.č.br. 4317/1 od 49 m2 459,18 kn/m2, k.č.br. 4307/1 od 59 m2 459,32 kn/m2, k.č.br. 4308/1 od 39 m2 458,97 kn/m2, k.č.br. 4309/1 od 140 m2 458,57 kn/m2, k.č.br. 4302/1 od 62 m2 458,88 kn/m2,  k.č.br. 4301/1 od 202 m2 458,91 kn/m2, k.č.br. 4286/1 od 242 m2 458,68 kn/m2, k.č.br. 4287/1 od 43 m2 186,05 kn/m2, k.č.br. 4284/1 od 4 m2 459,00 kn/m2, k.č.br. 4285/1 od 196 m2 459,00/m2, k.č.br. 4266/1 od 88 m2 459,09 kn/m2, k.č.br. 4267/3 od 38 m2 457,89 kn/m2,  k.č.br.4267/5 od 37 m2 459,46 kn/m2, k.č.br. 4268/1 od 91 m2 459,34 kn/m2, k.č.br.4269/1 od 39 m2 458,97 kn/m2, k.č.br.4297/4 od 3 m2  466,67 kn/m2,  k.č.br. 4270/1 od 38 m2 457,89 kn/m2 sve u k.o. Kostrena-Lucija.

Ponuda  s popratnom dokumentacijom te popis svih zemljišno-knjižnih čestica za koje se predlaže izvlaštenje kao i popis posjednika i zemljišno-knjižnih vlasnika sastavni su dio parcelacijskog elaborata te se nalaze u Općini Kostrena, Sveta Lucija 38.

Pozivaju se vlasnici-posjednici nekretnina preko kojih će se izgradnja građevine komunalne infrastrukture – dijela stambene ulice s infrastrukturom u Maračićima da se jave Općini Kostrena Sveta Lucija 38 pisanim putem s naznakom „ODGOVOR NA PONUDU“, a vezano za potpuno izvlaštenje nekretnina.

Rok isplate ugovorenih naknada za zemljište je u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora ili nagodbe.

Rok za prihvat ponude je 8 dana od objave oglasa.

Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku ne odgovori pismeno na danu ponudu OPĆINE KOSTRENA pokrenut će se postupak potpunog izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

U slučaju da ne možete osobno pristupiti na sklapanje ugovora ili nagodbe, možete ovlastiti osobu putem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika da u vaše ime sklopi ugovor.

                                                                                            OPĆINA KOSTRENA

Preuzmite dokumente

Oglas- Maračići- izvlaštenje doc | LISTOPAD-2020.doc | 47,00 KB