SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. lipnja 2024. godine u 23:59 sati.

KLASA: 112-01/24-02/03

URBROJ: 2170-22-05-24-2

Kostrena,  27. svibnja 2024. godine

 

Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena objavljuje sljedeći

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, Službu za održavanje komunalne infrastrukture, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1 izvršitelj / izvršiteljica

 

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist građevinske, tehničke ili društvene struke

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 123/23), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 15. označenog Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

 

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21,156/23) dužni/e su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. istog Zakona. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 84/21) dužni/e su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 49. istog Zakona. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni/dužne su uz prijavu na oglas priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na oglas dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja i intervju.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas.

Na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr te na oglasnoj ploči Općine Kostrena na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

 

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

  • Životopis,
  • Izvornik/presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice),
  • dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno-pravnom statusu osiguranika, odnosno e-radna knjižica),
  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
  • dokaz o položenom državnom ispitu (presliku uvjerenja, odnosno svjedodžbe),
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit.

Kandidati/kandidatkinje prijavom na oglas pristaju da Općina Kostrena, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe oglasa i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Općina Kostrena će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa, odnosno najkasnije do 4. lipnja 2024. godine, na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom:

„NE OTVARATI – Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, Viši stručni suradnik/suradnica za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša“.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku poništiti oglas.

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                   PROČELNIK

                                                                                                 Dario Modrić, struč.spec.ing.aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv na intervju pdf | Poziv-na-intervju.pdf | 522,15 KB
Poziv - pisano testiranje pdf | poziv-PISANO-TESTIRANJE-2024.pdf | 191,04 KB
PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA pdf | 3-PRAVILA-I-POSTUPAK-PRETHODNE-PROVJERE-ZNANJA-visi-str.-suradnik-za-odrzavanje-kom.infrats.-i-zastitu-okolisa-2.pdf | 252,36 KB
UPUTE I OBAVIJESTI pdf | 4-UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima-visi-str.-suradnik-za-odrz.komu_.-infrast.-i-zastitu-okolisa-3.pdf | 265,46 KB