SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA ˝FIAT PALIO 1,0˝

Natječaji i pozivi Novosti Ostali natječaji
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. ožujka 2018. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne Novine˝ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne Novine˝ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13, 123/17) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/18-01/2 URBROJ: 2170-07-03-18-88 od 6. ožujka 2018.godine, Općina Kostrena dana 15. ožujka 2018. objavljuje sljedeći

P O N O V L J E N I   J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju službenog automobila
oznake FIAT PALIO 1,0

PREDMET NATJEČAJA- prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Kostrena

 • Vrsta vozila: osobni automobil
 • Marka vozila: Fiat
 • Tip vozila: Palio
 • Model vozila: 1,0
 • Broj prijeđenih kilometara: 128.116
 • Snaga motora: 43 kw
 • Broj vrata: 5
 • Broj šasije: 9BD178239Y2190453
 • Boja vozila: plava s efektom
 • Oblik karoserije: zatvoreni
 • Godina proizvodnje: 2001.
 • Vrsta goriva: Benzin
 • Datum prve registracije: 27.11.2001.
 • Prometna dozvola (važenje registracije): do 05.12. 2018.
 • Početna prodajna cijena: 3.765,90 kuna sa PDV-om

 

 • NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkih osoba hrvatskih državljanina ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 2.000,00 HRK /slovima:dvijetisućekuna/, u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR1723400091853800000 , Model 68, Poziv na broj: 7757- OIB uplatitelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o kupoprodaji, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu ˝viđeno-kupljeno˝, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može razgledati u razdoblju od 15. ožujka do 30. ožujka 2018. godine (izuzev subote, nedjelje i blagdana), u vremenu od 10.00 do 11.00 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 209-060, 099/211 99 88 Francisko Devčić.

 • SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i OIB ponuditelja,
 • presliku osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • broj tekućeg ili žiro računa za porat jamčevine onim ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
 • kontakt podatke.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorne cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

 • ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

 

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom ˝NE OTVARATI- Prijava na natječaj za prodaju službenog automobila˝.
Rok za podnošenje prijave je 30. ožujka 2018. godine.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 6. travnja 2018. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10.00 sati.

 • ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja uz zadovoljenje svih uvjeta natječaja nudi i najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno najviša, provest će se usmeno javno nadmetanje.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

 • OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr.

Prodavatelj zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj ukoliko se ustanove nepravilnosti koje bi mogle utjecati na postupak, odnosno rezultate natječaja. Takva je odluka konačna.

Sve informacije o predmetu natječaja mogu se dobiti radnim danom na telefon: 209-060, 099/211 99 88 Francisko Devčić.

KLASA: 406-03/18-01/01
URBROJ: 2170-07-03-18-6

OPĆINA KOSTRENA