SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

PONOVNI Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena

Energetska učinkovitost Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. lipnja 2017. godine.

OPĆINA KOSTRENA
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 402-09/17-01/2
URBROJ: 2170-07-03-17/1
Kostrena: 17. svibnja 2017.

Općina Kostrena dana 17. svibnja 2017. godine, raspisuje sljedeći:

 

PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena u 2017. godini.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama iznose  do 120.000,00 kuna.

Obiteljska kuća je građevina bruto površine do 600 m2, koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju, ima maksimalno 3 stambene jedinice te je izgrađena na zasebnoj katastarskoj čestici.

Predmet ovog Javnog natječaja nisu obiteljske kuće:

 • čija je izgradnja u tijeku i
 • one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) – sve do okončanja postupka

Pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se troškovi nabave materijala i izvođenja radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti, a nastali su nakon datuma objave Javnog natječaja, ali i uz uvjet provjere početnih/zatečenih stanja terenskim pregledima.

Opravdani troškovi na koje se odnosi ovaj Javni natječaj smatraju se:

A1. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- termo fasada – grijanog prostora  (U ≤ 0,40 W/m²K za ʘe,mj,min˃3˚C) za vanjski zid grijanog prostora

A2. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- krovišta (U ≤ 0,25 W/m²K za ʘe,mj,min˃3˚C) za krov, strop i pod grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru;

A3. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice- pod (U ≤ 0,45 W/m²K za ʘe,mj,min˃3˚C) – za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora;

A4.  Zamjena vanjske građevne stolarije ( U ≤ 1,10 W/m²K  za staklo, U ≤ 1,60 W/m²K za ʘe,mj,min˃3˚C U za komplet)

Detaljan opis materijala i opreme radova koji spadaju u opravdane troškove definiran je u Pravilniku za provedbu Javnih natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena ( u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Temeljem ovog Javnog poziva maksimalni iznos koji se sufinancira od strane Općine Kostrena je 40 % opravdanih troškova ulaganja (A1-A4), odnosno do najviše 30.000,00 kuna (sa PDV-om) po obiteljskoj kući.

Natječajem nije propisan proizvođač materijala, opreme, niti izvođač radova.

Za izvođenje mjera EnU mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za odgovarajuću djelatnost.

 

II. KORISNICI SREDSTAVA

 Članak 2.

 Uvjeti koje Podnositelji prijava na Javni natječaj moraju udovoljavati su sljedeći:

 • obiteljska kuća za koju se planira provedba mjera mora se nalaziti na području Općine Kostrena
 • punoljetna, fizička osoba s prebivalištem (najmanje tri mjeseca) na adresi obiteljske kuće za koju se planira provedba Projekta
 • da je podnositelj Prijave vlasnik/suvlasnik predmetne obiteljske kuće  (vlasnički list)
 • Postojanje pravomoćnog akta kojim se dokazuje legalnost objekta u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13)
 • da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini od strane Podnositelja prijave
 • spremnost ulaganja predviđenih vlastitih sredstava u određenom postotku za provedbu Projekta za koji se podnosi prijava
 • prihvaćanje općih uvjeta Pravilnika i ovog Javnog natječaja

 

 

III. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 Članak 3.

 Podnositelji prijava na ovaj Javni natječaj moraju priložiti:

 Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac; u izvorniku

 1. Preslika osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave
 2. Zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list), u izvorniku (ne stariji od 30 dana), a ukoliko vlasništvo na predmetnom objektu nije 1/1, Podnositelj prijave mora dostaviti i pisanu suglasnost ostalih suvlasnika za primjenu mjera energetske učinkovitosti/ obnovljivih izvora energije na objektu, u izvorniku (ne starije od 30 dana)
 3. Izjavu Podnositelja prijave da je spreman sve troškove realizacije prijavljenih mjera prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora
 4. Dokaz da je objekt legalan u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13); u preslici

Ako je objekt izgrađen prije 1968. godine potrebno je priložiti Uporabnu dozvolu.

 1. Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Kostrena
 2. Neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača opreme ili ovlaštenog izvođača radova s detaljnom specifikacijom opreme i radova; u preslici
 3. Potvrda o statusu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje Ured državne uprave u RH prema mjestu prebivališta, odnosno potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (u preslici); u slučaju da je primjenjivo

 

Općina zadržava pravo od odabranih kandidata zatražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava koje su priložene u prijavi. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili javnobilježnički ovjerenih preslika Općina će isključiti takvog kandidata.

 

IV. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

 Članak 4.

Prijave na Javni natječaj se dostavljaju u pisanom obliku s priloženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na poleđini, preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA KOSTRENA
Sv.Lucija 38
51 221 Kostrena

Ili osobno u pisarnici Općine Kostrena, Jedinstveni upravni odjel, Sveta Lucija 38, Kostrena, u uredovno radno vrijeme

Uz naznaku: „Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena- ne otvarati“.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je od 17. svibnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine.

Prijave na Javni natječaj i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

Nepotpune i neuredne prijave, kao i prijave podnesene protivno uvjetima ovog Javnog natječaja i Pravilnika neće se razmatrati.

V. ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

 Članak 5.

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir korisnika sredstava provodit će Povjerenstvo za Javne natječaje za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje će svojom Odlukom imenovati Općinska Načelnica i koje će biti sastavljeno od tri člana.

O radu Povjerenstva sastavlja se zapisnik. Povjerenstvo svoje odluke donosi većinom imenovanog broja članova.

Povjerenstvo će  po okončanju natječaja  izvršiti pregled pristiglih  prijava  te provjeriti točnost prijavljenih/zatečenih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledom. Ukoliko se  terenskim pregledom od strane Povjerenstva utvrdi da zatečeno stanje obiteljske kuće ne odgovara podacima u prijavi na Javni natječaj, ta prijava će biti proglašena nevažećom.

Sufinancirati će se oni podnositelji prijava koji zadovolje sve uvjete ovog Javnog natječaja.

Prilikom izrađivanja liste prednosti Podnositelju prijave dodjeljuje se dodatnih 10 bodova ukoliko isti dokaže da je Hrvatski branitelj (Potvrda o statusu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje Ured državne uprave u RH prema mjestu prebivališta, odnosno potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (u preslici);

Lista prednosti potvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Ukoliko za više podnositelja prijava bude dodijeljen jednak broj bodova, lista prednosti će se u tom dijelu definirati na temelju datuma predane prijave, odnosno urudžbenog datuma prijave, po kriteriju da raniji datumi prijave imaju prednost.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu Odluku o odabiru korisnika donijet će Općinska načelnica o čemu će podnositelji prijava biti pravovremeno obaviješteni.

Sudionik Javnog natječaja može Općini podnijeti prigovor na konačnu odluku odabira korisnika  u roku 5 (pet) dana od primitka iste. Prigovorom je moguće zatražiti samo preispitivanje Odluke o odabiru Korisnika sredstava isključivo na temelju dostavljene dokumentacije. Odgovor na prigovor je konačan.

Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od podnositelja prijave može se, osim navedene dokumentacije, po potrebi, zatražiti dopuna dokumentacije koju je na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti.

 

VI. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA

 Članak 6.

 

Točan broj obiteljskih kuća koje će ostvariti pravo na sufinanciranje temeljem ovog Javnog natječaja utvrditi će se na osnovu ukupnog iznosa raspoloživih sredstava za sufinanciranje odobrenog od strane Općine Kostrena.

 

VII. ISPLATA SREDSTAVA

 Članak 7.

 Nakon završetka prijavljenog projekta, Korisnik sredstava dostavlja Općini popunjeni Zahtjev za povrat sredstava preporučenom poštom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine.

Uz  Zahtjev za povrat sredstava Korisnik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerene preslike ili izvornike računa za urađenu opremu i izvedene radove izražene u kunama
 • izjave o izvedenim radovima ovlaštenog izvoditelja radova
 • popunjene i ovjerene jamstvene listove za opremu i jamstva za radove (min.2 godine)
 • izjave i potvrde o sukladnosti s tehničkim propisima za ugrađene materijale

Nakon zaprimanja Zahtjeva za povrat sredstava, u roku od 15 dana, izvršiti će se pregled objekta od strane Povjerenstva kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za povrat sredstava. U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta iz Javnog natječaja, u roku od 15 dana Općina će izvršiti uplatu novčanih sredstava na IBAN račun Korisnika.

 

VIII. OSTALE INFORMACIJE

 Članak 8.

Ovaj Javni natječaj objavljen je na Internet stranicama Općine Kostrena www.kostrena.hr i na oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Svi dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja mogu se preuzeti na Internet stranicama Općine Kostrena i u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena:

 1. Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena
 2. Pravilnik za provedbu Javnih natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti (EnU) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena
 3. Prijavni obrazac za Javni natječaj
 4. Izjava o osiguranju sredstava i prihvaćanju općih uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Kostrena
 5. Zahtjev za povrat sredstava

 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Natječaja kontinuirano postavljati pitanja vezana uz  Natječaj. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Natječaj. Odgovori će se dostaviti natrag mailom pošiljatelju tijekom trajanja Natječaja u roku 7 (sedam) dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Natječaj moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: kostrenaenu2016@gmail.com

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni natječaj, Podnositelj prijave daje odobrenje Općini Kostrena da osnovne podatke o Podnositelju prijave i projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Mirela Marunić, dipl.ing.

Preuzmite dokumente

Prijavni obrazac EnU docx | Prijavni-obrazac-EnU.docx | 16,41 KB
IZJAVA korisnika o osiguranju vlastitih sredstava - EnU doc | IZJAVA-korisnika-o-osiguranju-vlastitih-sredstava-EnU.doc | 29,00 KB
PRAVILNIK za provedbu Javnih natječaja za obiteljske kuće docx | PRAVILNIK-za-provedbu-Javnih-natječaja-za-obiteljske-kuće.docx | 43,94 KB