SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje poslova komunalne djelatnosti PROVOĐENJA MJERA DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE TE ZAŠTITE BILJA I SUZBIJANJA KOROVA

Natječaji i pozivi Natječaji za obavljanje komunalne djelatnosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 13. travnja 2018. godine.

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOSTRENA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
služba za komunalne poslove, zaštitu
okoliša i prostorno planiranje

KLASA:363-01/18-01/05
URBROJ:  2170-07-04-4-18-3
Kostrena,  28. ožujka 2018.

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 19. i 21. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 11/14, Službene novine Općine Kostrena broj 5/15 i 3/18) i Odluke Općinskog Načelnika KLASA: 022-06/18-01/2, URBROJ: 2170-07-03-18-129 od 27. ožujka 2018. godine, Općina Kostrena kao naručitelj obavljanja poslova komunalnih djelatnosti upućuje

 POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

                      za obavljanje poslova komunalne djelatnosti PROVOĐENJA MJERA DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE TE ZAŠTITE BILJA I SUZBIJANJA KOROVA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

za razdoblje od dvadeset četiri mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

Općina Kostrena ovim putem upućuje poziv za obavljanje poslova komunalne djelatnosti provođenja mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije te zaštite bilja i suzbijanja korova za razdoblje od 24 mjeseca od dana početka obavljanja djelatnosti (potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti).

Ponudu treba dostaviti najkasnije zaključno s 13. travnjem 2018. godine u 9.00 sati.

Cjelokupni i potpuni tekst poziva i dokumentacije za nadmetanje s pripadajućim popisom radova i troškovnikom, objavljen je na web stranicama općine Kostrena na adresi www.kostrena.hr

 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nadmetanja

Predsjednik

Egon Dujmić, dipl. ing. građ.

Preuzmite dokumente

Natječajna dokumentacija pdf | DDD-NATJEČAJNA-DOKUMENTACIJA-032018.pdf | 543,86 KB