SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2023. godinu

Natječaji i pozivi Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 31. listopada 2023. godine.

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 8/18) i Odluke Općinskog načelnika od 12. rujna 2023. godine KLASA: 024-01/23-03/2  URBROJ: 2170-22-03-23-287 objavljuje se

 

P O Z I V N I   N A T J E Č A J

za predlaganje kandidata za

dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2023. godinu

 

I. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, tehničke kulture, pomorske tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, ljudskih prava, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i aktivnosti koje su tome usmjerene.

II. Ovaj natječaj objavljuje se za predlaganje kandidata za dodjelu sljedećih javnih priznanja Općine Kostrena:

a) Imenovanje počasnim građaninom Općine Kostrena
– dodjeljuje se isključivo fizičkoj osobi koja nema prebivalište u Općini Kostrena, a koja se   istakla naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Općine Kostrena van granica Općine;

b) Nagrada Općine Kostrena za životno djelo
–  dodjeljuje se isključivo fizičkoj osobi neovisno o prebivalištu, i to za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine Kostrena;
– u jednoj kalendarskoj godini može se dodijeliti samo jedna nagrada Općine Kostrena za životno djelo. 

c) Godišnja nagrada Općine Kostrena
dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi neovisno o njihovom sjedištu odnosno prebivalištu, a za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog, kulturnog i društvenog života Općine Kostrena ostvarena u tekućoj godini i u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada;
u jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti dvije godišnje nagrade Općine Kostrena.

 III. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati:
– najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća,
– radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena izuzev Komisije za dodjelu javnih priznanja,
– Općinski načelnik,
– udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena,
– ovlaštena tijela pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Navedeni ovlašteni predlagatelji ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja.

IV. Prijedlog za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja podnosi se Komisiji za dodjelu priznanja u pisanom obliku, neposredno u pisarnicu Općine Kostrena ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena s naznakom ˝Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena – NE OTVARATI˝, a isti mora sadržavati:
– podatke o podnositelju prijedloga,
– podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi,
– javno priznanje za koje se predlaže uz detaljno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja uz odgovarajuću dokumentaciju.

V. Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2023. godine. Prijedlozi zaprimljeni nakon naznačenog roka, kao i nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi neće se razmatrati. Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 31. listopada 2023. godine uzet će se u razmatranje samo ako imaju žig pošte zaključno s 31. listopadom 2023. godine.

VI. U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje. Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena, a ista se objavljuje u ˝Službenim novinama Općine Kostrena˝.

 

OPĆINA KOSTRENA