SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. travnja 2017. godine.

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ:2170-07-04-17-4
Kostrena,  27. ožujka  2017. godine

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), objavljuje dana 27. ožujka 2017. godine

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Jedinstveni upravni odjel, Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, uz obvezni probi rad od dva mjeseca, na radno mjesto:

 

REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR:

1 izvršitelj / izvršiteljica

 

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema građevinske ili tehničke struke ili društvene struke
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara pred Ministarstvom unutarnjih poslova
 • položen državni stručni ispit
 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan posebno dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za provjeru.

Na web-stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr te na oglasnoj ploči Općine Kostrena na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o radnom stažu i traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine dana na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • presliku uvjerenja o položenoj stručnoj osposobljenosti za prometnog redara pred Ministarstvom unutarnjih poslova
 • ukoliko kandidati / kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata / kandidatkinje zatražit će se predočenje izvornika.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena s naznakom «Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme, komunalni-prometni redar NE OTVARATI».

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Općina Kostrena
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Egon Dujmić, dipl.ing.građ. v.r.

Preuzmite dokumente

Pravila i postupak prethodne provjere znanja kandidata-kandidatkinja doc | Pravila-i-postupak-prethodne-provjere-znanja-kandidata-kandidatkinja-koj....doc | 36,00 KB
UPUTE I OBAVIJESTI kandidatima-kandidatkinjama koji podnose prijavu docx | UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima-kandidatkinjama-koji-podnose-prijavu-na-o....docx | 22,71 KB