SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 400-06/19-01/7
URBROJ: 2170-07-06-19-8
Kostrena, 15. studenog 2019.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu  sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 15. studenog 2019. do 25. studenog 2019. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

v.d. Pročelnice
Tamara Bulat, dipl.oecc.

Preuzmite dokumente

Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu pdf | Prijedlog-proračuna-Općine-Kostrena-za-2020.-godinu-s-projekcijama-za-2021.-i-2022.-godinu-1.pdf | 201,12 KB
Obrazac - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU docx | OBRAZAC-savjetovanie-sa-zaintersiranom-javnošču-Proračun-2020.-.docx | 16,00 KB