SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

              REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA KOSTRENA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

KLASA: 363-01/21-04/07

URBROJ: 2170-07-05-21-3

Kostrena, 5. studenog 2021. godine

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena

 

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21) – u nastavku: Zakon. Dosadašnji Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 194/13, 73/17, 14/19 i 98/19) zajedno s pripadajućim podzakonskim aktima bio je usklađen samo s pojedinim, a ne svim potrebnim Direktivama Europske unije iz područja gospodarenja otpadom. Stoga je u sklopu obveze kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije bilo predloženo donošenje novog zakona kako bi se uskladio s izmjenama i dopunama Direktiva iz područja gospodarenja otpadom koje su donesene tijekom 2018. i 2019. godine.

Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe ta odluka treba sadržavati. Slijedom navedenog, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena u suradnji s komunalnim društvom KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka pripremio je novi Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena.

Nacrtom prijedloga odluke određena je cijena obvezne minimalne javne usluge koja je jedinstvena za sve jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u sustavu KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka, a u koju su uračunati troškovi nastalih radom svih trenutnih reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta. Ostali troškovi koji se pokrivaju iz cijene obvezne minimalne javne usluge su troškovi nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada koji se bez naknade sakuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu i troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Sukladno novom Zakonu, Nacrtom prijedloga odluke predviđeno je i odvojeno prikupljanje biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge i završnim odredbama je utvrđen rok od dvije godine za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge. Iznosom cijene obvezne minimalne javne usluge nisu uključeni troškovi uvođenja sustava odvojenog prikupljanja biootpada i troškovi obrade biootpada budući da ih trenutno nije moguće precizno odrediti.

Temeljem odredbi članka 66. stavak 3. i 4. Zakona, Odluku o načinu pružanja javne usluge donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana te je u roku od 15 dana od donošenja, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno istu dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se u trajanju od 5. studenog do 6. prosinca 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

                      PROČELNIK

                                     Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Nacrt prijedloga odluke pdf | Nacrt-prijedloga-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge....pdf | 148,31 KB
Obrazac- odluka- otpad docx | Kostrena_OBRAZAC-odluka-otpad.docx | 15,66 KB
Poziv na savjetovanje docx | Poziv-savjetovanje-odluka-otpad.docx | 74,50 KB
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf | Izvjesce-odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada.pdf | 76,46 KB