SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt prijedloga Plana razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena u skladu s objavljenim pozivom na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na NACRT PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJA OPĆINE KOSTRENA za razdoblje 2021. do 2027. godine objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU na nacrt prijedloga plana razvoja općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine   

 

 

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Nacrt prijedloga Plana razvoja Općine Kostrena

za razdoblje 2021. – 2027. godine

 

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123/17) – u nastavku: Zakon, kojim se po prvi put uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Iako složen, sustav strateškog planiranja počiva na određenim pretpostavkama među kojima je potrebno istaknuti hijerarhijsku uvjetovanost akata strateškog planiranja, tj. usklađenost akata niže s aktima više ili jednake hijerarhijske razine, usklađenost akata strateškog planiranja s dokumentima prostornog uređenja, uključujući i provedbu Strateške procjene utjecaja na okoliš te obveza procjene fiskalnog učinka sukladno propisu kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Nacionalna razvojna strategije Republike Hrvatske do 2030. godine usvojena je na sjednici Hrvatskog sabora dana 5. veljače 2021. godine te budući Plan razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine mora s istom biti usklađen. Plan razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine predstavljat će srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se, sukladno članku 23. Zakona, definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koje je utvrdio Nacionalni plan razvoja i koje će utvrditi Plan razvoja Primorsko-goranske županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz nacionalne razvojne strategije (članak 19.) i sektorskih i višesektorskih strategija (članak 23.). Obvezni sadržaj Plana razvoja utvrđen je Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 13. kolovoza do 17. rujna 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o grobljima putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o grobljima o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

                        Pročelnik

                                     Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

 

 

Preuzmite dokumente

Poziv- Savjetovanje Plan razvoja pdf | Poziv-savjetovanje-Plan-razvoja-Opcine-Kostrena-2021-2027.pdf | 80,55 KB
Plan razvoja Općine Kostrena 2021-2027 pdf | Plan-razvoja-Opcine-Kostrena-2021-2027.pdf | 3,87 MB
Obrazac- Plan razvoja 2021-2027 docx | Kostrena_OBRAZAC-plan-razvoja-2021-2027.docx | 15,63 KB
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - Plan razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. - 2027. pdf | Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-Plan-razvoja-Opcine-Kostrena-za-razdoblje-2021.-2027_.pdf | 216,89 KB