SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA k.č. 537, k.č. 538/1, k.č. 539, k.č. 540/3 u k.o. Kostrena-Lucija

Natječaji i pozivi Novosti Obavijesti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 22. rujna 2022. godine u 23:59 sati.

 OPĆINA KOSTRENA

Temeljem  odredbe članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10)  i Odluke Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA: 024-01/22-01/2, URBROJ: 2170-22-01-22-50 od 27. srpnja 2022. godine, dana 7. rujna 2022. godine Općina Kostrena objavljuje

  

J A V N I   N A T J E Č A J  Z A  P R O D A J U  N E K R E T N I N A

k.č. 537, k.č. 538/1, k.č. 539, k.č. 540/3 u k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena na području Glavani-Šubati

PREDMET PRODAJE:

1. k.č. br. 538/1 k.o. Kostrena Lucija pov. 802 m2 neizgrađeno građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 642.000,00 kn.

    Jamčevina : 64.200,00 kn

2. k.č. br. 537 k.o. Kostrena Lucija pov. 806 m2 neizgrađeno građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 645.000,00 kn.

    Jamčevina : 64.500,00 kn

 3. k.č. br. 539 k.o. Kostrena Lucija pov. 856 m2 neizgrađeno građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 685.000,00 kn. 

    Jamčevina : 68.500,00 kn

4. k.č. br. 540/3 k.o. Kostrena Lucija pov. 921 m2 neizgrađeno građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 737.000,00 kn. 

    Jamčevina : 73.700,00 kn

 

Navedene cijene izražene su u neto iznosu te se na iste obračunava PDV.

 UVJETI NATJEČAJA:

 1. Ponuditelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu koja se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj primatelja: 9016 – OIB uplatitelja, opis plaćanja : „Jamčevina za kupnju k.č.br. ( broj čestice na koju se ponuda odnosi ) k.o. Kostrena-Lucija“.
 2. Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji odnosno ukoliko isti u roku od 15 dana od dana dostave ugovora javnom bilježniku ne ovjeri potpis na ugovoru isti nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 3. Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
  • podatke o ponuditelju (Fizičke osobe: ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, eventualno kontakt broj, Pravne osobe: naziv tvrtke, sjedište, matični broj i osobni identifikacijski broj, eventualno kontakt broj),
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • pismenu izjavu o visini iznosa ponuđene cijene za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena,
  • broj računa za povrat jamčevine.
 4. Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu:

OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51221 KOSTRENA s naznakom NE OTVARATI – ponuda za kupnju k.č.br. (broj čestice na koju se ponuda odnosi) k.o. Kostrena-Lucija.

Rok za podnošenje prijava: petnaest (15) dana od dana objave obavijesti u javnom glasilu.

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 2. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena na prijedlog pisanog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Natječaj za prodaju nekretnina smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu           objavljenu u natječaju.

U slučaju da dva ili više ponuditelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se ponuditelj   koji ponudi veću kupoprodajnu cijenu.

 1. Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku poništi javni natječaj.
 2. Općina Kostrena će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 3. Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa ugovora, koji rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.

Pored iznosa kupoprodajne cijene kupac je dužan snositi i popratne troškove nastale u vezi s kupoprodajnom nekretnine, a koji uključuju eventualna porezna davanja, javnobilježničke     troškove, troškove uknjižbe, trošak izrade elaborata procjene vrijednosti zemljišta te trošak objave natječaja u javnom glasilu.

Nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i svih popratnih  troškova kupcu će se izdati tabularna izjava podobna za upis uknjižbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.

 1. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 28. rujna 2022. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 2. Sve informacije u svezi nekretnina koje su predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38 te isključivo na telefon broj: 051/209-040 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

KLASA: 944-01/22-02/13

URBROJ:2170-22-03-22-4

Kostrena, 7. rujna 2022.

 

 

Preuzmite dokumente

Javni natječaj za prodaju nekretnina - ŠUBATI docx | tekst-javnog-natjecaja-SUBATI.docx | 29,92 KB