SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

DV Zlatna ribica- NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO- spremačica

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi

KLASA: 112-01/19-01/2

URBROJ: 2170-07-54-19-1

Kostrena, 27. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj:  10/97, 107/07, 94/13), članka 34. stavak 1. točka 13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  članka 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ na svojoj 15. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2019. godine raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 

 1. Naziv radnog mjesta:
 • SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica – na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika),
 • probni rad u trajanju od 90 dana.

 

 1. Uvjeti:
 • NSS ili osnovna škola sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97).

 

 1. Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • domovnicu,
 • dokaz o stručnoj spremi,,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

Radni odnos u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica” ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Osoba mora imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati moraju dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i vrtića na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica “, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“ da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

 

doc.dr.sc. Željko Linšak dipl.san.ing.