SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Plan infrastrukturalnog razvoja Općine Kostrena 2016.-2020.

Plan infrastrukturnog razvoja za razdoblje od 2016. do 2020. godine se odnosi na izgradnju kapitalnih objekata na području Općine Kostrena i to javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i groblja, te na nastavak izrade urbanističkih planova uređenja te izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena. Program obuhvaća i planiranje sredstva za otkup zemljišta i  izradu projektne dokumentacije.

PROGRAMI/AKTIVNOSTI/PROJEKTI

Plan infrastrukturnog razvoja za navedeno razdoblje obuhvaća programe izgradnje komunalne infrastrukture i program prostornog planiranja i projektne dokumentacije, koji obuhvaćaju slijedeće aktivnosti/projekte:

 • Groblje Sveta Barbara
 • Cesta Mažeri
 • Parkiralište ispod groblja Sveta Lucija
 • Raskrižje D8 Šodići
 • Javna rasvjeta cesta Urinj Sveta Barbara
 • Izgradnja kanalizacije i sustava vodoopskrbe Glavani – Šubati
 • Igralište Doričići
 • Javna rasvjeta ceste Paveki Termoelektrana
 • Cesta Žunica Humina
 • Cesta Rožići
 • Projekt stambene ceste Paveki
 • JR ceste Svežanj Doričići
 • Fekalna kanalizacija Glavani kolektor FK4A, F15
 • Cesta i raskrižje D8-PZ Šoići
 • Cesta Mažeri – Vodosprema Solin
 • Kolno pješački put Doričići
 • Spojna cesta Ž. Pezelja – Šojska
 • Cesta iznad Doma zdravlja
 • Sjeverni prilaz naselja Šodići
 • Lukobran uvale Žurkovo
 • Cesta Sv. Lucija – Paveki
 • Cesta Žuknica – Paveki
 • Cesta i kanalizacija Doričići
 • Cesta Šubati – Ivanji
 • Spuštanje nivelete kod podvožnjaka Valentinovo
 • Cesta Maračići
 • Aglomeracija Bakar Kostrena
 • Dječje igralište Maračići
 • Projekt sjevernog prilaza naselja Šodići
 • Projekt kolno pješačkog puta u Doričićima
 • Projekt stambene ceste Paveki
 • Snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta
 • Projekt lukobrana uvale Žurkovo
 • Projekt ceste Žuknica – Paveki
 • Projekt ceste Sv. Lucija – Paveki
 • Projekt ceste i kanalizacije Doričići
 • Projekt parcelacije ceste Šubati – Ivanji
 • Projekt pješačke staze Rožići – obalni put
 • Projekt uređenja javne površine Vrh Martinšćice
 • Projekt proširenja groblja Sv. Lucija
 • Projekt ceste Maračići
 • Projekt spuštanja nivelete kod podvožnjaka Valentinovo
 • Otkup zemljišta
 • Naknada za izvlaštenje
 • Otkup zemljišta aglomeracija Bakar – Kostrena

Opći i posebni ciljevi Plana infrastrukturnog razvoja odnose se na unapređenje kvalitete postojećih komunalnih objekata kroz dodatna ulaganja u rekonstrukciju i novu izgradnju, stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj i ujednačavanje komunalnog standarda svih naselja na području Općine Kostrena, korištenje, namjenu i oblikovanje zemljišta u skladu sa prostorno – planskom dokumentacijom, praćenje stanja u prostoru te održavanje geografskog informacijskog sustava.


PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA 2016. – 2020. GODINE

Za realizaciju Plana infrastrukturnog razvoja 2016. – 2016. godine planirana su ukupna sredstva od  89.540.000,00 kuna, po godinama:

 1. godina – 11.460.000,00 kuna;
 2. godina – 15.270.000,00 kuna;
 3. godina – 19.660.000,00 kuna;
 4. godina – 27.200.000,00 kuna ;
 5. godina – 15.950.000,00 kuna,

iz čega je vidljivo kako planirana sredstva u navedenom periodu konstantno povećavaju, sa padom planirane vrijednosti u posljednjoj analiziranoj godini. Najveći iznos planiranih sredstava, u iznosu od 27.200.000,00 kuna planiran je 2019 godine, radi povećanog iznosa planiranog za izgradnju ceste Žuknica Humina, ceste Rožići, projekta stambene ceste Paveki, lukobrana uvale Žurkovo, ceste Sv. Lucija – Paveki , ceste Žuknica – Paveki, ceste Šubati – Ivanji te ceste Maračići.

 

Grafikon 1. Plan infrastrukturnog razvoja za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Izvor: izradio autor


Pokazatelji uspješnosti Plana infrastrukturnog razvoja 2016. – 2020. godine su izvršenje godišnjeg programa, priprema investicija i izgradnja infrastrukture, poboljšanje uvjeta života i rada, otvaranje novih mogućnosti za gospodarski razvoj područja te zadovoljstvo građana, priprema investicija i izgradnja infrastrukture, te izrada prostorno – planske dokumentacije kojom će se unaprijediti kvaliteta življenja u Općini Kostrena. Odgovorne  osobe zadužene za kontrolu, praćenje i izvještavanje o realizaciji Plana su općinska načelnica, zamjenik općinske načelnice i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.