SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba za održivi razvoj u Općini Kostrena za 2024. godinu

Javne potrebe Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. veljače 2024. godine.

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 16. veljače 2024.

 

(1) Predmet ovog Natječaja je pružanje financijske podrške udrugama i njihovim programima/projektima u području održivog razvoja.

(2) Prilikom odabira prednost će se dati onim programima/projektima koji svojim sadržajem promiču, potiču i unaprjeđuju održivi sljedeća prioritetna područja:

– edukacija mještana i jačanje svijesti o važnosti održivog razvoja

– promoviranje zdravog načina života

– program ekološko-edukativnih radionica

– ekološke akcije

– druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

(3)     Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 21.600,00 €.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 400,00 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 8.000,00 €.

(4) Pravo podnošenja prijedloga programa/projekta na Natječaj imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (klubovi, ustanove, zaklade i sl.) upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar neprofitnih organizacija te koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine Kostrena ili se programi/projekti većinskim dijelom provode na području Općine Kostrena.

Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 (dvanaest) mjeseci tijekom kalendarske 2024. godine.

(5) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje, kao i postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja.

(6)     Prijavitelji na Natječaj obvezno prilažu:

– opis projekta, Obrazac 1

– proračun projekta, Obrazac 2

– Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5

– Uvjerenje osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta da se ne vodi kazneni postupak izdano unutar roka od kada je raspisan Natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

– dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan Natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)

potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja, izdanu unutar roka od kada je raspisan Natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

+ te ako je primjenjivo dodatno je potrebno dostaviti:

– Izjavu o partnerstvu, Obrazac 9

Kopije ugovora o volontiranju

Suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena (ukoliko se radi o intervenciji na javnom prostoru)

– Izjava o neaktivnosti (Izjava NPF)

Ukoliko je projektom predviđena intervencija na javnom prostoru, prijavitelj je dužan      prethodno zatražiti i priložiti suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno         planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena.

(7) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti elektronskim putem slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr, najkasnije do 6. veljače 2024. godine.

(9) Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 16. veljače 2024. godine.

(10)   Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, putem dostavljača, elektronskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice, odnosno u naslove e-maila potrebno je istaknuti naziv Natječaja: „Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba za održivi razvoj u Općini Kostrena u 2024. godini” zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja.

Prijave se elektronskim putem šalju na e-mail adresu: kostrena@kostrena.hr, ili preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena.

(12)   Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

(13)   Prijavitelje će se nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava elektronskim putem obavijestiti o rezultatu Natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Vranić, dipl. iur.

KLASA: 402-01/24-03/02

URBROJ: 2170-22-04-24-2

 

Preuzmite dokumente

Pravilnik o financiranju javnih potreba SNOK 1/16 pdf | Pravilnik-SNOK-116-1.pdf | 75,60 KB
Upute za prijavitelje pdf | UPUTE-ZA-PRIJAVITELJE-ODRZIVI-RAZVOJ-2024-PDF.pdf | 579,26 KB
Obrazac 1- opisni doc | Obrazac1-OPISNI-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.doc | 613,50 KB
Obrazac 2- proračun projekta xls | Obrazac2-PRORACUN-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.xls | 44,50 KB
Obrazac 3- ocjena kvalitete prijave doc | Obrazac3-OCJENA-KVALITETE-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.doc | 1,24 MB
Obrazac 4- izjava dvostruko financiranje doc | Obrazac-4-Izjava-DVOSTRUKO-FINANCIRANJE-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.doc | 41,50 KB
Obrazac 5- popis priloga pdf | Obrazac-5-POPIS-PRILOGA-i-administrativna-provjera-ODRZIVI-RAZVOJ-2024-PDF.pdf | 289,29 KB
Obrazac 6- ugovor doc | Obrazac-6-Ugovor-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.doc | 71,50 KB
Obrazac 9- izjava o partnersvu doc | Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.doc | 38,00 KB
Obrazac 7- opisni izvještaj doc | Obrazac7-Opisni-izvjestaj-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.doc | 77,50 KB
Obrazac 8- financijski izvještaj xls | Obrazac8-Financijski-izvjestaj-ODRZIVI-RAZVOJ-2024.xls | 42,00 KB