SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za prodaju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153  Rožmanići 634 m2, upisane u zk.ul. 1327 k.o. Kostrena Lucija u vlasništvu Općine Kostrena

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 21. svibnja 2024. godine.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena KLASA:024-01/24-03/2  URBROJ:2170-22-01-24-132 od 09.04.2024. godine, dana 06.05.2024. godine Općina Kostrena objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153  Rožmanići 634 m2,

upisane u zk.ul. 1327 k.o. Kostrena Lucija u vlasništvu Općine Kostrena

 

 

PREDMET PRODAJE:

 3. suvlasnički dio: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153 Rožmanići 634 m2 upisane u zk.ul. 1327 u k.o. Kostrena- Lucija.

 POČETNA CIJENA: 25.766,67 EUR

Jamčevina iznosi 2.577,00 €.

 

UVJETI NATJEČAJA: 

 

1.Ponuditelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68,Poziv na broj primatelja: 7757 – OIB sa svrhom uplate: „Jamčevina za kupnju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 k.č.br. 2153 k.o. Kostrena-Lucija“.

2. Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji odnosno ukoliko isti u roku od 15 dana od dana dostave ugovora javnom bilježniku ne ovjeri potpis na ugovoru isti nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

3. Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a)podatke o ponuditelju (ime, prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, kontakt broj, odnosno naziv tvrtke, sjedište, matični broj i osobni identifikacijski za pravne osobe)
b) dokaz o uplati jamčevine,
c) broj računa za povrat jamčevine,
d) presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvod iz odgovarajućeg registra za pravne osobe,
e) pisanu izjavu o visini iznosa cijene za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena.

4. Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu:

OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51221 KOSTRENA s naznakom NE OTVARATI – ponuda za kupnju 1/3 dijela k.č.br. 2153  k.o. Kostrena-Lucija.
5.  Rok za podnošenje prijavapetnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Kostrena.

6. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.

7. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik na prijedlog pisanog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

a) Natječaj za prodaju nekretnina smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

b) U slučaju da dva ili više ponuditelja zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja te nude istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću kupoprodajnu cijenu.

8. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku poništiti javni natječaj, bez navođenja razloga.

9. Općina Kostrena će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

10. Ukoliko kupac u roku od 15 dana od dana dostave ugovora javnom bilježniku ne ovjeri potpis na kupoprodajnom ugovoru isti nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

11.Kupac suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153 Rožmanići 634 m2, upisane u zkul. 1327 k.o. Kostrena Lucija dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa ugovora te se rok plaćanja kupoprodajne cijene od 30 dana smatra bitnim sastojkom ugovora o prodaji.

Pored iznosa kupoprodajne cijene kupac je dužan snositi i popratne troškove nastale u vezi s kupoprodajnom nekretnine, a koji uključuju eventualna porezna davanja, javnobilježničke troškove, troškove uknjižbe, trošak izrade elaborata procjene vrijednosti zemljišta u iznosu od 500,00 € te trošak objave obavijesti o javnom natječaju u javnom glasilu od 120,63 €.

Nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i svih troškova iz objavljenog javnog natječaja kupcu će se izdati tabularna izjava podobna za upis uknjižbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.

12. Javno otvaranje ponuda održat će se  28.05.2024. godine u 9:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

13. Sve informacije u svezi nekretnine koja je predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38 i na telefon broj: 209-061 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

 

KLASA: 944-01/23-02/43
URBROJ: 2170-22-03-24-13

Kostrena, 06.05.2024.

 

                                                                                                OPĆINA KOSTRENA

 

Preuzmite dokumente

Javni natječaj za prodaju 3. suvlasničkog dijela pdf | Javni-natječaj-za-prodaju-3.-suvlasničkog-dijela-1-3-k.č.br_.-2153-k.o.-Kostrena-Lucija-NOVI.pdf | 188,45 KB