SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. broj 759 u k.o. Kostrena-Barbara

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 31. listopada 2023. godine u 23:59 sati.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09, 8/10) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA: 024-01/23-01/2, URBROJ: 2170-22-01-23-60 od 26. rujna 2023. godine, Općina Kostrena dana 16. listopada 2023. godine objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 759 k.o. Kostrena- Barbara

A) Predmet natječaja

Prodaja nekretnine, u 1/1 dijela, označene kao k.č. broj 759 Krasina, gosp. zgr, dvorište, stamb. zgr., ukupne površine 404 m2 upisane u zk.ul. 128 u k.o. Kostrena-Barbara, što u naravi predstavlja kuću i dvorište na adresi Urinj 50, po početnoj neto cijeni od ukupno 48.386,03 €.

Iznos jamčevine: 5.000,00 €

B) Uvjeti natječaja

1.Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, a pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

  1. Osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj odnosno naziv tvrtke za pravne osobe, sjedište, matični broj i osobni identifikacijski za pravne osobe, kontakt broj),
  2. oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda (broj katastarske čestica, katastarska općina),
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  4. naznaku broja računa (IBAN) za povrat uplaćene jamčevine,
  5. presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno izvod iz registra za pravne osobe (potvrda o registraciji),
  6. pisana izjava o visini ponuđene kupoprodajne cijene za nekretninu za koju se podnosi ponuda za otkup (koja ne može biti niža od objavljene).

2. Ponuditelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti jamčevinu u gore naznačenom iznosu, i to na račun Općine Kostrena IBAN: HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model 68, Poziv na broj primatelja: 9016 – OIB uplatitelja, sa svrhom uplate:˝Jamčevina za kupnju k.č. broj 759 k.o. Kostrena-Barbara˝

3. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama, na adresu:

OPĆINA KOSTRENA, SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA, s naznakom

„NE OTVARATI – Ponuda za kupnju k.č. 759 k.o. Kostrena-Barbara“.

4. Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom tisku ˝Novi list˝ i mrežnoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr.

5. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka propisanog za dostavu ponuda neće se razmatrati.

6. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 7. studenoga 2023. godine (utorak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

7. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

8. Natječaj za prodaju nekretnine smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

9. U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila istu kupoprodajnu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću konačnu cijenu.

10. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena na temelju prijedloga Povjerenstva za raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Kostrena, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni u pisanom obliku.

11. Općina Kostrena će s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti ugovor o prodaji nekretnine. Ukupna kupoprodajna cijena nekretnine uplaćuje se jednokratno u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere potpisa Općine Kostrena na ugovor o prodaji na način da je rok plaćanja bitan sastojak ugovora o prodaji.

12. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ugovora javnom bilježniku ne ovjeri svoj potpis na predmetnom ugovoru, smatra se da je odustao od sklapanja predmetnog ugovora te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je pored iznosa ponuđene kupoprodajne cijene podmiriti trošak plaćanja poreza sukladno važećim propisima kao i troškove ovjere potpisa ugovora kod javnog bilježnika, trošak izrade procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnine, trošak objave javnog natječaja u dnevnom tisku te troškove provedbe upisa uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

14. Nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene i naznačenih troškova koje je kupac dužan uplatiti u proračun Općine Kostrena, a odnose se na trošak izrade procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnine i trošak objave javnog natječaja u dnevnom tisku, kupcu će se izdati tabularna izjava podobna za upis uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

15. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

16. Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju ˝viđeno-kupljeno˝.

17. Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari te kupac sam preuzima obvezu i odgovornost za stupanje u posjed iste.

18. Općina Kostrena kao prodavatelj ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje putem ovog javnog natječaja.

19. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj, bez navođenja razloga.

20. Sve informacije u svezi nekretnine koja je predmet javnog natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, Kostrena te isključivo na broj telefona: 051/ 209 -061.

 

KLASA: 370-01/22-02/07
URBROJ: 2170-22-03-23-9

OPĆINA KOSTRENA

Preuzmite dokumente

Javni natječaj za prodaju k.č. 759, k.o. Kostrena-Barbara pdf | Javni-natjecaj-za-prodaju-k.c.-759-k.o.-Kostrena-Barbara.pdf | 252,97 KB