SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni poziv- evidentiranje ceste Rožmanići

Natječaji i pozivi Obavijesti

KLASA: 940-01/21-01/01
URBROJ: 2170-07-03-21-2

Kostrena, 22. listopada 2021. godine

 

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN broj 59/18) Općina Kostrena kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na predmetnim nekretninama  i onim koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta: Od L58054 (kod Rožmanići 56) do Rožmanići 27 na k.č. 3923/2 i 3923/4 u k.o. KOSTRENA-LUCIJA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao –javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Kostrena.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka NEKRETNINE d.o.o., Mažeri 11, Kostrena, 51221 Kostrena.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 5. studenog 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 12. studenog 2021. godine (petak) u vremenu od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, Kostrena, 51211 Kostrena.

Prilikom uvida u geodetski elaborat molimo sve zainteresirane stranke da se pridržavaju epidemioloških mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite.

 

                                                                                                               Općinski načelnik

                                                                                                           Dražen Vranić, dipl. iur.

Preuzmite dokumente

Javni poziv pdf | poziv-evidentiranje-ceste-rozmanici.pdf | 65,89 KB