SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2018. godini

Javna nabava Natječaji i pozivi

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE: Za sve koji se planiraju prijaviti na natječaj u četvrtak 18. siječnja 2018. godine 18 sati održat će se sastanak/radionica u vijećnici Općine Kostrena, Sv. Lucija 38. Tema sastanka bit će prijava na natječaje uz primjere iz prakse, praćenje programa tijekom provedbe te izvještavanje, a sva dodatna pitanja su dobrodošla.

 1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2018. godini.
 2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji za mještane Kostrene svojim sadržajem omogućuju zadovoljavanje višeg standarda socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država, čime se stvaraju osnovni preduvjeti za kvalitetniji život kako pojedinca tako i obitelji, i to kroz sljedeće djelatnosti:
  • programi namijenjeni starijim osobama
  • programi za osobe i djecu s teškoćama u razvoju
  • programi namijenjeni socijalnoj integraciji ranjivih skupina
  • programi jačanja volonterstva u području socijalne skrbi
  • programi jačanja međugeneracijske solidarnosti.
 3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 120.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 90.000,00
 4. Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projketi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci.
  Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 5. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu.
  Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
  Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.
  Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.
 6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:
  • opis programa ili projekta, Obrazac 1
  • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
  • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
  • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar ne stariju od 3 mjeseca)
  • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
  • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)
  • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

  Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

 7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do:
  – 2. veljače 2018. godine za prvi krug natječaja
  – 14. rujna 2018. godine za drugi krug natječaja.Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena Na omotnici obavezno naznačiti „Prijedlog programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi za 2018. godinu“.Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave koje ne pristignu u roku za prvi krug natječaja prebacuju se u idući krug natječaja. Nepravovremen prijave koje pristignu nakon roka za drugi krug natječaja neće se razmatrati.
 8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu.
 9. Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, podnositelji zahtjeva bit će pisano obaviješteni o rezultatu natječaja.

 

Općinski načelnik

Dražen Vranić, dipl.iur.

Preuzmite dokumente

Upute za prijavitelje, socijalna skrb doc | Upute-za-prijavitelje-socijalna-skrb.doc | 113,00 KB
Obrazac 1, Obrazac opisa programa, socijalna skrb doc | Obrazac-1-Obrazac-opisa-programa-socijalna-skrb.doc | 183,00 KB
Obrazac 3, Popis priloga i administrativnih uvjeta doc | Obrazac-3-Popis-priloga-i-administrativnih-uvjeta-2.doc | 72,00 KB
Obrazac 4, Obrazac za procjenu kvalitete prijave socijalna skrb doc | Obrazac-4-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-socijalna-skrb.doc | 99,50 KB
Obrazac 5, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja doc | Obrazac-5-Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-2.doc | 39,00 KB
Obrazac 6, Ugovor o financiranju, socijalna skrb doc | Obrazac-6-Ugovor-o-financiranju-socijalna-skrb.doc | 68,50 KB
Obrazac 7, Opisni izvještaj projekta, socijalna skrb doc | Obrazac-7-Opisni-izvještaj-projekta-socijalna-skrb.doc | 85,50 KB
Obrazac 8, Financijski izvjestaj projekta, socijalna skrb xls | Obrazac-8-Financijski-izvjestaj-projekta-socijalna-skrb.xls | 52,00 KB
Obrazac 9, Izjava o partnerstvu, socijalna skrb doc | Obrazac-9-Izjava-o-partnerstvu-socijalna-skrb.doc | 38,50 KB