SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBJAVA POZIVA ZA NADMETANJE ZA ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

Natječaji i pozivi Natječaji za obavljanje komunalne djelatnosti Novosti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 13. travnja 2018. godine u 09:00 sati.

OPĆINA  KOSTRENA                  

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Služba za komunalne poslove, zaštitu

okoliša i prostorno planiranje

KLASA:    363-01/18-03/06

URBROJ: 2170-07-04-4-18-3

Kostrena, 28. ožujka 2018. g.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 19. i 21. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 11/14, Službene novine Općine Kostrena broj 5/15 i 3/18) i Odluke Općinskog Načelnika KLASA: 022-06/18-01/2, URBROJ: 2170-07-03-18-128 od 27. ožujka 2018. godine, Općina Kostrena kao naručitelj obavljanja poslova komunalnih djelatnosti upućuje

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja VERTIKALNE I HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

za razdoblje od dvadeset četiri mjeseca od dana potpisivanja ugovora

 

Općina Kostrena ovim putem upućuje poziv za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja vertikalne i horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena za razdoblje od 24 mjeseca od dana početka obavljanja djelatnosti (potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti).

Ponudu treba dostaviti najkasnije zaključno s 13. travnjem 2018. godine u 9.00 sati.

Cjelokupni i potpuni tekst poziva i dokumentacije za nadmetanje s pripadajućim popisom radova i troškovnikom, objavljen je na web stranicama općine Kostrena na adresi www.kostrena.hr

 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nadmetanja

Predsjednik

Egon Dujmić, dipl. ing. građ.

Preuzmite dokumente

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za održavanje PROMETNE SIGNALIZACIJE pdf | Poziv-za-nadmetanje-za-ODRŽAVANJE-PROMETNE-SIGNALIZACIJE.pdf | 163,74 KB
Popis radova i materijala za potrebe ODRŽAVANJA PROMETNE SIGNALIZACIJE xlsx | POPIS-RADOVA-za-ODRŽAVANJE-PROMETNE-SIGNALIZACIJE.xlsx | 13,82 KB
TROŠKOVNIK radova s procijenjenim količinama za ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZCIJE xlsx | TROŠKOVNIK-RADOVA-NA-SIGNALIZACIJI-za-2018.xlsx | 14,89 KB