SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2019./2020.

Jednostavna nabava

OPĆINA KOSTRENA

Upravni odjel za opće, pravne

poslove i lokalnu samoupravu

 

KLASA: 340-05/19-01/02

URBROJ: 2170-07-04-19-2

Kostrena, 7. lipnja 2019.

 

Na temelju Plana nabave za 2019. godinu i članka 9. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 021-05/17-01/3 URBROJ: 2170-07-01-17-14 od 12. travnja 2017. godine, Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena upućuje zahtjev natjecateljima za dostavu ponude za prijevoz školske djece OŠ Kostrena za školsku godinu 2019./2020.

  1. Naručitelj: Općina Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38, OIB 32131316182.
  2. Predmet nabave: usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2019./2020.
  3. Procijenjena vrijednost nabave: 152.000,00 kuna bez PDV-a
  4. Kriteriji za odabir ponude je ponuda s najnižom cijenom ponuđene usluge.
  5. Ostali uvjeti nabave:

Prijevoz školske djece vrši se tijekom 5 nastavnih dana u tjednu u mjesecima trajanja nastave. Prijevoz obuhvaća dva jutarnja polaska i to:

  1. prvi polazak u 7.10 i to od autobusne stanice naselja Perovići i prometuje relacijom Perovići – Urinj (kružni tok) – crkva Sv. Barbare – okretište Šoići – cesta D8 (Jadranske magistrala) – Randići (Valentinovo) – Maračići – Dujmići – Rožmanići – Sv. Lucija – Glavani – Dom zdravlja – Vrh Martinšćice – OŠ Kostrena. Duljina trase iznosi 9,5 km na kojoj je 20 stanica.
  2. drugi polazak u 7.30 kreće od autobusne stanice u naselje Doričići i prometuje relacijom Doričići – Paveki – Šetalište Kostrenskih pomoraca – OŠ Kostrena. Duljina trase iznosi 4,2 km na kojoj je 8 stanica.
  3. Povratak školske djece vrši se istom trasom prometovanja u četiri termina i to u 11.40, 12.30, 13.20 i 14.10 sati. Polazak je na stanici kod OŠ Kostrena u ulici Šetalište Kostrenskih pomoraca i prometuje relacijom OŠ Kostrena – Šetalište Kostrenskih pomoraca – Doričići – Šetalište Kostrenskih pomoraca – Paveki – Perovići – Urinj (kružni tok) – crkva Sv. Barbare – okretište Šoići – cesta D8 (Jadranske magistrala) – Randići (Valentinovo) – Maračići – Dujmići – Rožmanići – Sv. Lucija – Glavani – Dom zdravlja – Vrh Martinšćice. Duljina trase iznosi 13 km na kojoj je 28 stanica.

Cijena ponude odnosi se i daje za cijelu školsku godinu u skladu s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (Narodne novine broj 48/19), što iznosi najmanje 175 nastavnih dana. Ponuditelji su obavezni dostaviti jediničnu cijenu po danu bez uključenog PDV-a, kao i cijenu s PDV-om.

Za prijevoz školske djece potrebno je osigurati adekvatno prijevozno sredstvo u skladu s Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine broj 50/18). Prijevozno sredstvo kojim se namjerava vršiti tražena usluga mora biti opremljeno video nadzorom.

Maksimalni planirani broj djece u jednoj vožnji odnosno polasku iznosi 50 učenika.

Ponuditelji su obvezni u sklopu ponude dostaviti izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana slanja poziva, kojim dokazuju da su ovlašteni za vršenje tražene usluge.

Ponuditelji su u sklopu ponude obvezni dostaviti dokaz da posjeduju barem jedno odgovarajuće prijevozno sredstvo (autobus), kojim namjeravaju vršiti traženu uslugu. Dokaz se dostavlja u vidu preslike važeće prometne dozvole.

6. Rok za dostavu ponude je 18. lipnja 2019. godine do 12.00 sati na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti s naznakom: „Ponuda za vršenje prijevoza školske djece OŠ Kostrena za školsku godinu 2019./2020. – NE OTVARATI“.

7.  Kontakt osoba: Borka Reljac, 051 /209-041, borka.reljac@kostrena.hr

8. Datum objave poziva na web stranici Općine Kostrena: 7. lipnja 2019. godine.

 

Privremena pročelnica

 Jasna Mavrinac, dipl.iur.