Prijedlog Odluke o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. studenoga 2016. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog Odluke o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena, putem pošte ili osobno na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 ili putem e-maila na adresu  kostrena@kostrena.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju Prijedloga Odluke i pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova
na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Turističke zajednice Općine Kostrena.

 1. OBRAZLOŽENJE NACRTA PRIJEDLOGA ODLUKE

Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 09/15) donesena je temeljem zahtjeva turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena kojem se predlaže da Općina Kostrena donese dokument kojim će se jasno definirati rokovi završetka radova kao i prekid svih radova za vrijeme glavne turističke sezone od 01. srpnja do 01. rujna.

 

Pravna osnova za donošenjem općeg akta kojim će se regulirati zabrana ili ograničenje radova na području Općine Kostrena je članak 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13) kojim je određeno da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Člankom 1. odluke općenito se navodi materija koja se ovom odlukom regulira.

Člankom 2. odluke definiraju se građevinski radovi koji se zabranjuju ili ograničavaju a to su: zemljani radovi i radovi na konstrukciji građevine, sukladno odredbama članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13).

Člankom 3. 4. i 5. definiraju se područja zabrane ili ograničenja građevinskih radova i to sljedeće ulice: Kostrenskih boraca, Rožići, Šodići, Martinšćica, Vrh Martinšćice, Elvira Vrha, Žuknica, Glavani, Plešići, Dujmići, Maračići, Doričići, Josipa Šarinića, Željka Čepulića, Šojska, Žarka Pezelja, Put kapetana Suzanića, Plešići, Sv.Lucija, Ulica Iva Šodića, Šetalište kostrenskih pomoraca, Šoići, Žurkovo, sukladno popisu iznajmljivača izrađenom od strane Turističke zajednice Općine Kostrena, kao i razdoblja i vrijeme zabrane ili ograničavanja građevinskih radova.

Člankom 6. propisani su izuzeci od zabrane ili ograničavanja građevinskih radova zbog obavljanja interventnih radova, kao i da se zabrane ili ograničavanje ne odnosi na sljedeće slučajeve propisane samim Zakonom o gradnji:

– građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

– uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

– građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

 

U glavi III. u člancima 7. 8. i 9. propisan je postupak nadzora i primjene provedbe same odluke koji se temelji na članku 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13) koji regulira način privremene obustave izvođenja radova te isti određuje sljedeće:

U provedbi nadzora komunalni redar rješenjem naređuje investitoru privremenu obustavu izvođenja zemljanih radova i/ili radova na izgradnji konstrukcije građevine ako se izvode protivno odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova koju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi na temelju posebnog zakona kojim se uređuje upravno područje gradnje.

Nakon privremene obustave radova zabranjeno je izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine.

Ako investitor nastavi izvođenje zemljanih radova i/ili radova na izgradnji konstrukcije građevine poslije primitka rješenja o privremenoj obustavi radova, komunalni redar provodi sprječavanje daljnjega građenja izricanjem novčanih kazni.

Novčane kazne prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave.

Način izricanje novčanih kazni propisan je člankom 142. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) u dijelu koji se odnosi na prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom.

Stavkom 2., 3. i 4. navedenog članka određeno je sljedeće:

(2) Novčana kazna kojom se fizička osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem u iznosu do dvije prosječne godišnje bruto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Novčana kazna kojom se pravna osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem odgovornoj osobi te pravne osobe u iznosu do deset prosječnih godišnjih bruto plaća ostvarenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze, izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona. Ako je potrebno, novčana kazna može se izreći i više puta.

(4) Novčane kazne izvršavaju se sukladno odredbama ovoga Zakona o izvršenju novčanih obveza.

 

U glavi IV.  u člancima 10. i 11. definira se prestanak važenja stare Odluke i stupanje na snagu nove Odluke.

 1. ZAKLJUČAK

S ciljem da se što širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Kostrena uključi u pripremu konačnog prijedloga Odluke u tu je svrhu nužno provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način, želi upoznati javnost sa prijedlogom Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe te prijedloge zainteresirane javnosti kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Slijedom svega navedenog predlaže se sljedeći prijedlog općeg akta Nacrta odluke:

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13), članka 53. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13, 17/14), a po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Kostrena, Općinsko

vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj __. ___ 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova
na području Općine Kostrena

 1. UVODNA NAPOMENA

Članak 1.

Ovom se odlukom zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova na području Općine Kostrena, te određuju se vrste radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova kao i nadzor te postupak provedbe navedene Odluke.

 1. ZABRANA ILI OGRANIČENJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
 2. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

 1. Područje zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 3.

Izvođenje građevinskih radova zabranjuje se ili ograničava u dijelu naselja i to sljedećim ulicama kako slijedi:

Kostrenskih boraca, Rožići, Šodići, Martinšćica, Vrh Martinšćice, Elvira Vrha, Žuknica, Glavani, Plešići, Dujmići, Maračići, Doričići, Josipa Šarinića, Željka Čepulića, Šojska, Žarka Pezelja, Put kapetana Suzanića, Plešići, Sv.Lucija, Ulica Iva Šodića, Šetalište kostrenskih pomoraca, Šoići, Žurkovo.

 1. Godišnja (kalendarska) razdoblja zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 4.

Građevinski radovi se zabranjuju ili ograničavaju za vrijeme sezone.

U smislu stavka 1. ovog članka sezonom smatraju se godišnja (kalendarska) razdoblja od 1. srpnja do 1. rujna.

 1. Vrijeme zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 5.

Za područja i u razdobljima iz članka 3. i 4. ove Odluke, građevinski radovi se potpuno zabranjuju od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Iznimno, od odredaba članka 3., 4. i 5. ove Odluke Općinski načelnik Općine Kostrena može odobriti izvođenje građevinskih radova zbog interventnih radova ili u drugim opravdanim slučajevima.

Izvođenje ili zabrana građevinskih radova ne odnosi se na:

 1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske
 2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti
 3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

III. NADZOR I POSTUPAK PROVEDBE ODLUKE

Članak 7.

Za nadzor provedbe ove Odluke ovlašćuje se komunalni redar na način da će utvrditi svaku gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora odnosno izvođača koji gradi i izvodi radove, ili izvodi radove protivno propisanim ograničenjima iz ove Odluke, te protiv njega pokreće postupak privremene obustave izvođenja radova.

Članak 8.

U slučaju izvođenja građevinskih radova iz  članka 2. ove Odluke protivno propisanim vremenskim ograničenjima iz članaka 4. i 5. ove Odluke, komunalni redar rješenjem naređuje investitoru privremenu obustavu  radova.

Nakon privremene obustave radova, investitoru je zabranjeno izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke.

Ako investitor nastavi izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke poslije primitka rješenja iz stavka 1. ovoga članka, komunalni redar provodi sprječavanje daljnjega građenja izricanjem novčanih kazni.

Novčane kazne iz stavka 3. ovoga članka prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 9.

U slučaju da investitor sam ne ispuni obvezu iz članka 8 ove Odluke, komunalni redar prisilit će investitora  na ispunjenje obveze iz rješenja o privremenoj obustavi radova izricanjem novčanih kazni sukladno 142. Zakona o općem upravnom postupku (NN br.47/09) – prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom.

Novčana kazna kojom se fizička osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem u iznosu do dvije prosječne godišnje bruto plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Novčana kazna kojom se pravna osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem odgovornoj osobi te pravne osobe u iznosu do deset prosječnih godišnjih bruto plaća ostvarenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne odgađa izvršenje rješenja.

U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze, izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona. Ako je potrebno, novčana kazna može se izreći i više puta.

Novčane kazne izvršavaju se temeljem odredbama Zakona o općem upravnom postupku sukladno odredbama o izvršenju novčanih obveza.

 

 1. ZAVRŠNE ODRERDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 09/15).

                                                                             Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Kostrena«.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 09/15).

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

 

                                                                         Predsjednica


                                                                            Gordana Vukoša