SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javni natječaj – zakup javne zgrade na adresi Kostrenskih boraca 1A

Natječaji i pozivi Zakup prostora
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 5. prosinca 2023. godine u 23:59 sati.

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19) te Odluke Općinskog načelnika od 14. studenog 2023. godine KLASA: 024-01/23-03/2, URBROJ: 2170-22-03-23-393, Općina Kostrena dana 27. studenog 2023. godine objavljuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup dijela k.č.br. 1147/1 k.o. Kostrena Lucija – Javna zgrada na adresi  Kostrenskih boraca 1A

 

I) PREDMET NATJEČAJA

Davanje u zakup poslovnog prostora – dijela k.č.br. 1147/1, upisane u zkul. 2412 k.o. Kostrena Lucija i to Javne zgrade ukupne neto površine 103.27 m2 (prizemlje + kat) na adresi  Kostrenskih boraca 1A.

Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 0,23 €/m2 mjesečno uvećano za PDV odnosno 23,75 € mjesečno uvećano za PDV za ukupnu površinu zakupa od 103.27 m2.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje djelatnosti udruge građana – neprofitabilne usluge; promicanje i razvoj turizma.

II) UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar/upisnik, čije je djelovanje usmjereno na područje promicanja i razvoja turizma.

Davanje u zakup poslovnog prostora obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, uz prethodnu uplatu JAMČEVINE u iznosu od 20,00 € u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN: HR17 2340 0091 8538 0000 0, Model: 68, Poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Utvrđenu jamčevinu u iznosu od 20,00 € ponuditelj je obvezan uplatiti najkasnije do isteka zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja preuzeti poslovni prostor i s Općinom Kostrena sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko odabrani ponuditelj nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora bez opravdanog razloga, isti nema pravo na povrat jamčevine.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Odabrani (najpovoljniji) ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu isti privesti ugovornoj namjeni o svom trošku te za svaki mjesec od dana sklapanja ugovora o zakupu plaćati zakupninu.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se potpisom ugovora prihvatiti odredbe Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19), kao i stvarno stanje poslovnog prostora koje se daje u zakup.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili neuredno ispunjava obveze prema Općini Kostrena.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Punomoćnik ponuditelja dužan je najkasnije do održavanja javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika ponuditelja, ako imenovani nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju.

III)    SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

  • naziv pravne osobe, OIB i adresu sjedišta,
  • oznaku poslovnog prostora,
  • iznos ponuđene mjesečne zakupnine po m2 bez PDV-a (ne može biti niži od početne cijene),
  • IBAN računa ponuditelja radi povrata jamčevine,
  • e-mail adresa i kontakt broj.

 

Uz pisanu ponudu (koju je moguće podnijeti i na priloženom prilagođenom OBRASCU) obvezno se prilaže:

– ispis iz  odgovarajućeg registra,

– dokaz da je djelovanje pravne osobe usmjereno na promicanje i razvoj turizma,

potvrda Općine Kostrena, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Kostrena po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave, kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu po bilo kojoj osnovi (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 20,00 €.

Isprave koje se prilažu uz pisanu ponudu dostavljaju se u izvorniku ili preslici.

 

IV) ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude s popratnom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARATI – PONUDA ZA NATJEČAJ – Javna zgrada – Kostrenskih boraca 1a“.

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena, odnosno do (uključujući i ) 5. prosinca 2023. godine.

Nepotpune i nepravodobne pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 11. prosinca 2023. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno punomoćnik ponuditelja koji je dužan dostaviti punomoć za zastupanje potpisanu od strane zakonskog zastupnika, ukoliko isti nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda.

V) ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine za davanje u zakup poslovnog prostora.

U slučaju da su 2 (dva) ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te isti iznos zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora, provest će se usmeno javno nadmetanje sukladno članku 18. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/19).

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni elektronskim putem.

VI) OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena, a obavijest o istom objavit će se u dnevnom tisku i istaknuti na ulazu u poslovni prostor.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, na kontakt broj: 051/209-040, ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9 do 12 sati te utorkom od 13 do 17 sati.

OPĆINA KOSTRENA

 

 

KLASA: 372-01/23-01/06

URBROJ: 2170-22-03-23-2

Preuzmite dokumente

Javni natječaj docx | Javni-natjecaj-ZAKUP-posl.-prostora-javna-zgrada-Kostrenskih-boraca-1a.docx | 27,67 KB
Obrazac ponude pdf | OBRAZAC-PONUDE.pdf | 132,99 KB

Vezane stranice