SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju objekta Narodne čitaonice Sveta Barbara

Natječaji i pozivi Zakup prostora

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ br. 53/12, 8/14) i Odluke Općinske načelnice KLASA: 022-06/17-01/02, URBROJ: 2170-07-03-17-189 od 20. travnja 2017., Općina Kostrena objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

                                                           u prizemlju objekta Narodne čitaonice Sveta Barbara

 

I. Predmet zakupa:

Poslovni prostor na adresi Kostrena, Trg Svete Barbare 1, smješten na k.č. 384 k.o. Kostrena Barbara zk.ul. br. 500.

Površina prostora: 51,71 m2

Djelatnost: udruge građana – neprofitne usluge

Početni iznos zakupa: 62,04 kn /mjesečno uvećano za PDV

Vrijeme trajanja: tri godine

 

II. Uvjeti natječaja:

  • Na natječaj se mogu prijaviti udruge upisane u registar udruga i registar neprofitnih organizacija
  • Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn koja se uplaćuje na žiro račun broj: HR 1723400091853800000 u korist proračuna Općine Kostrena sa svrhom “Jamčevina za zakup poslovnog prostora” pozivom na broj: model 68 7722-OIB

Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

  • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

 

III. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

  • osnovne podatke o ponuditelju, OIB, sjedište uz naznaku žiro računa radi povrata jamčevine
  • dokaz o uplati jamčevine
  • izvadak iz registar udruga ne stariji od 30 dana
  • izjavu o visini mjesečne zakupnine koja ne može biti niža od objavljene
  • podatke o dosadašnjem radu ponuditelja uz opis aktivnosti koja se planirati obavljati u predmetnom prostoru
  • izjavu ponuditelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti za vlastite potrebne o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),
  • potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, kao i potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Kostrena. Ponude ponuditelja koji pobilo kojoj označenoj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, neće se razmatrati.

 

IV. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

V. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom: NE OTVARATI – ponuda za zakup poslovnog prostora.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici Općine    Kostrena.

VI. Javno otvaranje ponuda: 15. svibnja 2017.godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu zakupninu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine. U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja, usmeno nadmetanje provest će se naknadno o čemu će biti obavješteni svi ponuditelji s valjanom istovjetnom ponudom

VII. Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik na temelju zapisnika i prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

VIII. Ugovor o zakupu sklopit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

IX. Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora, te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, na telefon broj: 209-010 ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, utorkom 13,00 do 17,00 sati.

 

OPĆINA KOSTRENA

 

 

KLASA: 372-03/17-01/11

URBROJ: 2170-07-04-2-3

Kostrena, 02. svibnja 2017.