SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. studenoga 2020. godine.

Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19 i 89/19) i članka 34. Statuta Općine Kostrena (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 2/18, 11/18, 1/20), a u svezi članka 15. stavak 2. Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena, te Zaključka KLASA: 021-05/20-01/03, URBROJ: 2170-07-01-20-56 od 20. listopada 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Kostrena  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

 

Uvjeti:

Ravnateljem/ravnateljicom može biti imenovana osoba koja:

– ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

– ima položen stručni knjižničarski ispit,

– ima najmanje pet godina rada u knjižnici,

– se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  • plan rada za četverogodišnje razdoblje
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
  • dokaz o stručnoj naobrazbi (presliku),
  • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika)
  • dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima),
  • dokaz o najmanje pet godina rada u knjižnici
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja (izvornik).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužan/dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena s naznakom „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena – NE OTVARATI“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Općina Kostrena zadržava pravo poništiti javni natječaj u svakom trenutku.

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Općinsko vijeće Općine Kostrena na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kostrena.

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

 

Preuzmite dokumente

Natječaj docx | Natjecaj-ravnatelj-JU-Narodna-knjiznica-Kostrena.docx | 20,08 KB