SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 12. prosinca 2018. godine.

Temeljem  članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13). i članka 41. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” , Upravno vijeće   Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

 

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja i stručnog suradnika prema Zakonu o  predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO -e ili preslika radne knjižice
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

( ne stariji od 1 mjeseca)

1.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13).

2.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati su dužni uz traženu dokumenataciju priložiti program rada i razvoja ustanove za četverogodišnje razdoblje.

Tražena dokumentacija može biti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj za navedena radna mjesta mogu se  javiti kandidati oba spola.

Natječaj traje od 4. prosinca 2018. godine do 12. prosinca 2018. godine. Prijave s

dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 ( osam)  dana od dana objave u Novom listu na adresu: Dječji vrtić «Zlatna ribica», Žuknica 1A, 51 221 Kostrena, s naznakom  “Javni natječaj  za imenovanje ravnatelja  – ne otvarati».

Nepotpune i  nepravovremeno dostavljene prijave  neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.