SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Sufinanciranje troška boravka djeteta u dječjem vrtiću i jaslicama

Temeljem članka 35. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Kostrena“ broj 6/15, 13/18) pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet (u 100% iznosu) ili uvjet samohranog roditelja (u 50% iznosu). Pravo se ne može ostvariti u slučaju da jedan od roditelja ili samohrani roditelj koristi pravo na roditeljski dopust nakon navršene godine dana života djeteta za dijete za koje se traži priznavanje prava.

1. SOCIJALNI UVJET ispunjavaju korisnici koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br.  18/22, 46/22)

2. UVJET PRIHODA ispunjava korisnik ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u 3 (tri) mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelazi:

 • za samca iznos od 2.300,00 kn
 • za dvočlanu obitelj iznos od 3.100,00 kn
 • za tročlanu obitelj iznos od 4.000,00 kn
 • za četveročlanu obitelj iznos od 5.000,00 kn
 • ako obitelj ima više od 4 (četiri) člana, cenzus prihoda povećava se za 750,00 kn za svakog daljnjeg člana.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom ukoliko je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje NAJMANJE 3 (TRI) MJESECA prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Što se sve smatra prihodima?

Prihodima se smatraju sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili neke druge osnove.

Naznačeno pravo nije moguće ostvariti ukoliko samac ili član kućanstva imaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji im ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba ili ostvarivanje prihoda, ima u (su)vlasništvu pokretnu imovinu veće vrijednosti, može uzdržavati sam sebe ili obitelj, ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, ne želi ostvariti pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb, ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo, ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno vozilo starosti do 2 (dvije) godine ili je korisnik leasinga za osobno ili teretno vozilo, osim ako Centar utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine većeg broja djece i starije teško pokretne osobe.

Smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi ni njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Također, ukoliko su samac ili obitelj ostvarili sredstva prodajom imovine ili su istu darovali nemaju pravo na pomoć u prehrani za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

3. POSEBNI UVJET ispunjavaju:

 • dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja sukladno zakonu)
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)
 • ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • dijete ratnog i civilnog invalida rata
 • dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

4. UVJET SAMOHRANOG RODITELJA ispunjava roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete         

 • PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pravo se ostvaruje podnošenjem vlastoručno potpisanog zahtjeva na adresu Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, ili podnošenjem zahtjeva koji mora sadržavati elektronički kvalificirani potpis elektronskim putem na adresu: kostrena@kostrena.hr .

*Posljednji put ažurirano: 12.8.2022.


Preuzmite dokumente

Vezane objave