SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Sufinanciranje troška boravka djeteta u dječjem vrtiću i jaslicama koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili pravo na doplatak za pomoć i njegu

Sukladno članku 35. stavku 6. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena (“Službene novine Općine Kostrena” br. 6/15, 13/18, 11/22, 7/23) roditelj čije dijete ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili pravo na doplatak za pomoć i njegu prema rješenju nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću u iznosu 100% pune mjesečne cijene vrtića.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka podrazumijeva se mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Kostrena.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pravo se ostvaruje podnošenjem vlastoručno potpisanog zahtjeva na adresu Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, ili podnošenjem zahtjeva na adresu: kostrena@kostrena.hr .

*Posljednji put ažurirano: 7.5.2024.


Preuzmite dokumente