SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Jednokratna novčana pomoć

Temeljem članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 6/15, 13/18, 11/22),  pravo na jednokratnu novčanu pomoć u prehrani može ostvariti korisnik ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

SOCIJALNI UVJET ispunjavaju korisnici koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br.  18/22, 46/22, 119/22).

UVJET PRIHODA ispunjava korisnik ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u 3 (tri) mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelazi:

  • za samca iznos od 340,00 €/2.561,73 kn
  • za dvočlanu obitelj iznos od 440,00 €/3.315,18 kn
  • za tročlanu obitelj iznos od 560,00 €/4.219,32 kn
  • za četveročlanu obitelj iznos od 690,00 €/5.198,81 kn
  • ako obitelj ima više od 4 (četiri) člana, cenzus prihoda povećava se za 110,00 €/828,80 kn za svakog daljnjeg člana.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom ukoliko je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Što se sve smatra prihodima?

Prihodima se smatraju sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili neke druge osnove, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza.

Naznačeno pravo nije moguće ostvariti ukoliko samac ili član kućanstva imaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji im ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba ili ostvarivanje prihoda, ima u (su)vlasništvu pokretnu imovinu veće vrijednosti, može uzdržavati sam sebe ili obitelj, ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, ne želi ostvariti pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb, ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo, ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno vozilo starosti do 2 (dvije) godine ili je korisnik leasinga za osobno ili teretno vozilo, osim ako Centar utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine većeg broja djece i starije teško pokretne osobe.

Smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi ni njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Također, ukoliko su samac ili obitelj ostvarili sredstva prodajom imovine ili su istu darovali nemaju pravo na pomoć u prehrani za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta koje živi s njim u zajedničkom kućanstvu, skrbnika ili udomitelja te putem Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz Odluke podnose se do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec:

– putem e-maila (kostrena@kostrena.hr)

– putem pošte (Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena)

– osobnom dostavom

Obrazac zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć može se preuzeti na poveznicama ispod teksta.

*Posljednji put ažurirano: 3. 1. 2023.


Preuzmite dokumente

IZJAVA pdf | 201,63 KB