SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU-  Prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana

KLASA: 035-03/21-01/01 URBROJ: 2170-07-04-1-21-1 Kostrena, 08. studeni  2021.                   Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU-Prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kostrena

KLASA: 035-03/21-01/02 URBROJ: 2170-07-04-1-21-1 Kostrena, 08.  studeni  2021.                   Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena

              REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                   OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA   KLASA: […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu […]

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU -Nacrt prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena  za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu […]