SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponude – Održavanje malog pomoćnog nogometnog igrališta u Žuknici, zaštita ogradnih zidova

Općina Kostrena objavljuje Poziv za dostavu ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave za uslugu održavanja malog pomoćnog nogometnog igrališta u […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 8. srpnja 2019. godine u 15:00 sati .

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE – USLUGA IZRADE DEFINIRANE INTERPRETACIJSKO-MUZEOLOŠKE STUDIJE STALNOG POSTAVA “KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA”

Dokumentacija o nabavi koja se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. lipnja 2019. godine u 12:00 sati .

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2019./2020.

OPĆINA KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 340-05/19-01/02 URBROJ: 2170-07-04-19-2 Kostrena, 7. lipnja 2019. […]

Poziv na dostavu ponude: urbana oprema-pametne klupe

KLASA: 406-01/19-01/02 URBROJ: 2170-07-05-19-4 Kostrena, 6. svibnja 2019.                                         PREDMET:    Urbana oprema – pametne klupe                         evidencijski […]

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA SVEŽANJ – objava nadmetanja za odabir najpovoljnije ponude

Dokumentacija o nabavi koja se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 3/17) služi kao podloga za izradu ponude.

Predmet nabave je izgradnja parkirališta osobnih automobila na području Svežnja u Općini Kostrena, sa ciljem osiguranja parkirnih mjesta za kupače koji dolaze u sezoni kupanja, a koji sada parkiraju svoja vozila na nogostupu prometnice. Parkiralište je smješteno neposredno uz ulicu Šetalište Kostrenskih pomoraca sa koje ima kolni prilaz i nalazi se na dijelu k.č. 3294 k.o. Kostrena Lucija.

Na parkiralištu površine cca 1.982,00 m² bit će omogućeno parkiranje 56 osobnih automobila od čega su 3 parkirna mjesta predviđena za osobe smanjene pokretljivosti.

Prema projektnom zadatku parkiralište nema trajni karakter građevine pa nije predviđeno asfaltiranje prometnice unutar parkirališta, dok će same parkirne površine biti opločene sa betonskim travnatim rešetkama i označenim parkirnim mjestom. Parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti bit će opločena sa betonskim punim opločnicima koji ne otežavaju kretanju invalidskih kolica. Za pristup invalida i ostalih posjetioca do nogostupa šetališta izvest će se pješačka staza širine 1,50 m.

Na spoju neasfaltiranog kolnika parkirališta i prometnice šetališta izvest će se asfaltirani kolnik u dužini cca 13,0 m.

Odvodnja parkirališta riješit će se na način da se oborinske vode direktno upuštaju u tlo na način da su na parkiralištima korišteni betonski elementi sa rešetkama koji će biti ispunjeni kamenom drobinom, a sama prometnica neće biti asfaltirana.

Radovi će se izvoditi prema odredbama članka 4. stavak 1. točka 20. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18, 36/19).

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 14. svibnja 2019. godine u 09:00 sati .