SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Jednostavna nabava

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA RADOVE UGRADNJE POLUUKOPANIH SPREMNIKA

Predmet nabave je izvedba građevinskih radova PRIPREME ZA UGRADNJU POLUUKOPANIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD na području Općine Kostrena. Procijenjena vrijednost […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. lipnja 2022. godine u 10:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- Usluge logopedskih vježbi

KLASA: 500-01/22-03/04 URBROJ: 2170-22-04-22-1 Kostrena, 10. veljače 2022. godine Temeljem Plana nabave za 2022. godinu i članka 9. stavka 2. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. veljače 2022. godine .

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluge prijevoza školske djece OŠ Kostrena

P O Z I V

za javno prikupljanje ponuda

za prijevoz školske djece Osnovne škole Kostrena

za školsku godinu 2021./2022.

Temeljem Plana nabave za 2021. godinu od 12. siječnja 2021. godine i članka 9. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati .

Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade društveno vatrogasnog doma u Kostreni

Predmet nabave je usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade Društveno vatrogasnog doma Kostrena na lokaciji k.č. broj 5215/1, k.o. Kostrena […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. svibnja 2021. godine u 09:00 sati .

Ugradnja solarne elektrane na krovu Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ u Kostreni

Projektom se planira gradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 30,08 kW na krovu zgrade dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, Žuknica 1/a, Kostrena, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 27. travnja 2021. godine u 09:00 sati .