SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA RADOVE NA PREUREĐENJU DVORANE U VRTIĆKU JEDINICU DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA RIBICA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA RADOVE NA PREUREĐENJU DVORANE U VRTIĆKU JEDINICU DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA RIBICA

Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi na preuređenju i adaptaciji prostora dvorane u Dječjem vrtiću Zlatna ribica kako bi se na tom mjestu dobio prostor za smještaj jedne dodatne vrtićke skupine, obzirom da postoji potreba za dodatnim upisom djece koja prilikom upisa nisu uspjela dobiti mjesto u vrtiću.

Preuređenje i adaptacija prostora vršiti će se prema Izvedbenom projektu broj 22-03-IZP zajedničke oznake RP-22-03_IZP izrađenom u rujnu 2022. godine po ovlaštenom arhitektu Vojku Staniću, mag. ing. arch..

Postojeća dvorana dječjeg vrtića Zlatna ribica nalazi se u prizemlju zgrade s lijeve strane od glavnog ulaza na zapadnoj strani zgrade. Dječju vrtića Zlatna ribica nalazi se na adresi Žuknica 1/A u općini Kostrena.

Naručitelj je u predmetnom postupku jednostavne nabave odredio točnu količinu predmeta nabave.

Količina predmeta nabave određena je troškovnikom koji je priložen kao zasebni dokument, a čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Količine navedene u troškovniku koriste se za izračun ponude za postupak nabave. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg posla koji se traži u Dokumentaciji o nabavi. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega posla neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti radove sukladno svim uvjetima navedenim u Dokumentaciji o nabavi, tehničkim specifikacijama i troškovniku, važećim zakonima i pravilnicima, te pravilima struke.

Rok za dovršenje svih ugovorenih radova je 30 dana od dana otvaranja građevinskog dnevnika.

Naručitelj i Izvoditelj su suglasni da se Izvoditelj uvede u posao odmah po potpisu Ugovora o izvođenju radova. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga.

 

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i otisnutim štambiljem).

Stranice se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica.

Zatvorenu omotnicu s ponudom ponuditelj šalje poštom preporučeno ili predaje neposredno naručitelju u prostorije Naručitelja na istoj adresi.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati potvrdu o primitku.

 

Ponuditelj svoju ponudu mora dostaviti najkasnije do

2. STUDENOG 2022. godine do 10:00 sati

Postupak otvaranja i pregleda ponuda nije javan.

Naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

  1. ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu,
  2. ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena.

U slučajevima iz gore navedenih točaka, Naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za pet dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje. Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda. Naručitelj će svako produženje roka dostave ponuda objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama.


Preuzmite dokumente

Dokumentacija o nabavi pdf | 523,45 KB
Troškovnik radova xlsx | 134,77 KB
Izvedbeni projekt pdf | 1,94 MB

Vezane objave