SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Javni natječaj za radno mjesto komunalno – prometni redar na neodređeno vrijeme

Natječaji i pozivi Novosti Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 24. ožujka 2022. godine u 23:59 sati.

Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J   

za prijam u službu u

 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena

na radno mjesto REFERENT/REFERENTICA KOMUNALNI – PROMETNI REDAR

 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme
uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Posebni uvjeti:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje isto rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i članka 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužni/dužne su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, po potrebi provjera poznavanja rada na računalu, i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju, po potrebi provjeri poznavanja rada na računalu, i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na javni natječaj.

Na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinje, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • izvornik/presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice),
 • dokaz o radnom stažu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o podacima),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 (jedne) godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl., iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 • dokaz o položenom državnom ispitu (presliku uvjerenja, odnosno svjedodžbe),
 • dokaz o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara,
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik uvjerenja ili svjedodžbe, preslik indeks-a iz kojeg je razvidno da je kandidat/kandidatkinja položio ispit iz informatike),
 • preslika važeće vozačke dozvole za B kategoriju,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U odnosu na kandidate/kandidatkinje koji ne dostave dokaz o poznavanju rada na računalu, provest će se postupak provjere poznavanja rada.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara, uz uvjet da se predmetni ispiti polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidati/kandidatkinje prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Kostrena, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe javnog natječaja i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja. Općina Kostrena će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na javni natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena  – NE OTVARATI˝

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                                   PROČELNIK

                                                                                                        Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

 

Preuzmite dokumente

UPUTE I OBAVIJESTI kandidatima koji podnose prijavu na javni natječaj docx | 3-UPUTE-I-OBAVIJESTI-kandidatima-koji-podnose-prijavu-na-javni-natjecaj.docx | 81,15 KB
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - referent komunalni-prometni redar docx | 2-JAVNI-NATJECAJ-za-prijam-u-sluzbu-referent-komunalni-prometni-redar.docx | 82,58 KB
Pravila i postupak prethodne provjere znanja doc | 4-Pravila-i-postupak-prethodne-provjere-znanja-kandidata-kandidatkinja-koji-podnose-prijavu.doc | 187,50 KB