SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8, člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).


Preuzmite dokumente