SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA PRIPREMI ZA UGRADNJU POLUUKOPANIH SPREMNIKA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Poziv za javno prikupljanje ponuda koji se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/22) služi kao podloga za izradu ponude.

Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu.

Prihvaćanjem ponude i potpisom Ugovora, odabrani Ponuditelj postaje Izvršitelj u smislu Ugovornih odredbi.

Ponuditelj predajom svoje ponude u potpunosti i bez ograničenja prihvaća odredbe iz Poziva za javno prikupljanje ponuda te Ugovora koji čini sastavni dio iste.

Od Ponuditelja se očekuje da pažljivo prouče sve odredbe i priloge ovog Poziva za javno prikupljanje ponuda i da se pridržavaju svih uputa, sadržaja danih predložaka, ugovornih uvjeta i projektnog zadatka sadržanog u ovom Pozivu za javno prikupljanje ponuda.

Propust Ponuditelja da izradi ponudu koja u svemu odgovara postavljenim uvjetima i sukladno traženom sadržaju, kao i propust da ponudu dostavi u naznačenom roku su razlozi za odbijanje Ponuditeljeve ponude od strane Naručitelja.

Ponuditelj se pri izradi svojih ponuda u svemu trebaju pridržavati sadržaja i uvjeta ovog Poziva za javno prikupljanje ponuda te svim ostalim primjenjivim zakonima i propisima koji reguliraju obvezne odnose, gradnju, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, itd.

Ponuditelj  ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Poziva za javno prikupljanje ponuda.

Predmet nabave je izvedba građevinskih radova PRIPREME ZA UGRADNJU POLUUKOPANIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD na području Općine Kostrena.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 480.000,00 kn bez PDV-a.

Vrijednost nabave zajednički sufinanciraju Općina Kostrena i KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Općina Kostrena sudjeluje u troškovima s 240.000,00 kuna dok KD Čistoća d.o.o. Rijeka osigurava preostali dio od 240.000,00 kuna. U navedene iznose nije uključena vrijednosti za PDV.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana Glavnim arhitektonskim projektom – elaborat broj TD:3121-10521 izrađen po ovlaštenoj arhitektici  Kseniji Ivić, d.i.a.  iz SUPER URED d.o.o. Split u srpnju 2021. godine te pripadajućem troškovniku za izvođenje radova.

Tekst poziva za javno prikupljanje ponuda, troškovnik i projektnu dokumentaciju dostavlja se u linkovima ispod ovog teksta.

Ponuda se dostavlja osobno ili putem elektroničke pošte pod uvjetom da sve ponude bez obzira na način dostave, moraju biti dostavljene najkasnije do krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 6. lipnja 2022. godine do 10.00 sati.


Preuzmite dokumente

Projektna dokumentacija pdf | 20,61 MB

Vezane stranice

Nabava