Stranica 2 od 212
Natječaji, Ostali natječaji

OBAVIJEST

KLASA: 944-15/17-01/01
URBROJ: 2170-07-04-17-10
Kostrena, 29. svibnja 2017. godine

Javno otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade k.č. broj 3460 upisane u zk.ul. 1369 k.o. Kostrena Lucija, u površini zakupa od 200 m2, će se umjesto dana 31. svibnja 2017. godine, otvarati na dan 1. lipnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

 OPĆINA KOSTRENA

Obavijesti mještanima, Novosti, Ostali natječaji

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA KOSTRENA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

      

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-11

Kostrena,  11.  travnja 2017. godine

 

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na određeno vrijeme na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, objavljuje slijedeću

 

                                                                                                     O B A V I J E S T

                                                                      o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

                                                                                    i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

 

            Pisano testiranje održati će se dana 21. travnja 2017. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

            Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na određeno vrijeme (šest mjeseci) na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, objavljenog dana 27. ožujka 2017. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Rijeka te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 24. travnja 2017. godine u 10.00 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

            Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

 

                                                                                                  Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                        za provedbu oglasa

                                                               

                                                                                                     Milan Tićak, dipl.ing. v.r.

Stranica 2 od 212