SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Jednostavna nabava

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA SVEŽANJ – objava nadmetanja za odabir najpovoljnije ponude

Dokumentacija o nabavi koja se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ broj 3/17) služi kao podloga za izradu ponude.

Predmet nabave je izgradnja parkirališta osobnih automobila na području Svežnja u Općini Kostrena, sa ciljem osiguranja parkirnih mjesta za kupače koji dolaze u sezoni kupanja, a koji sada parkiraju svoja vozila na nogostupu prometnice. Parkiralište je smješteno neposredno uz ulicu Šetalište Kostrenskih pomoraca sa koje ima kolni prilaz i nalazi se na dijelu k.č. 3294 k.o. Kostrena Lucija.

Na parkiralištu površine cca 1.982,00 m² bit će omogućeno parkiranje 56 osobnih automobila od čega su 3 parkirna mjesta predviđena za osobe smanjene pokretljivosti.

Prema projektnom zadatku parkiralište nema trajni karakter građevine pa nije predviđeno asfaltiranje prometnice unutar parkirališta, dok će same parkirne površine biti opločene sa betonskim travnatim rešetkama i označenim parkirnim mjestom. Parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti bit će opločena sa betonskim punim opločnicima koji ne otežavaju kretanju invalidskih kolica. Za pristup invalida i ostalih posjetioca do nogostupa šetališta izvest će se pješačka staza širine 1,50 m.

Na spoju neasfaltiranog kolnika parkirališta i prometnice šetališta izvest će se asfaltirani kolnik u dužini cca 13,0 m.

Odvodnja parkirališta riješit će se na način da se oborinske vode direktno upuštaju u tlo na način da su na parkiralištima korišteni betonski elementi sa rešetkama koji će biti ispunjeni kamenom drobinom, a sama prometnica neće biti asfaltirana.

Radovi će se izvoditi prema odredbama članka 4. stavak 1. točka 20. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18, 36/19).

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 14. svibnja 2019. godine u 09:00 sati .

Poziv na prikupljanje ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave dva nova osobna vozila u službene svrhe Općine Kostrena

Općina Kostrena objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave za dva nova osobna vozila u službene svrhe Općine Kostrena.

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 14. prosinca 2018. godine u 10:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- građevinski radovi na arheološkom nalazištu Solin

              REPUBLIKA  HRVATSKA          PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                OPĆINA KOSTRENA   UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE […]

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE NA GRADNJI JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE PAVEKI – TERMOELEKTRANA

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE NA GRADNJI JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE PAVEKI – TERMOELEKTRANA

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE NA GRADNJI JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE PAVEKI – TERMOELEKTRANA Predmet objave […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 12. studenoga 2018. godine u 09:00 sati .

Izvođenje radova na hortikulturnom uređenju novog parkirališta kod groblja Sveta Lucija

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: 363-01/17-03/11 URBROJ: 2170-07-04-4-18-142 […]