SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 6- broj 10- 3. prosinca 2019.

Sadržaj: 

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Proračun Općine Kostrena za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2020. godini
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu
 7. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 8. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti  za 2020. godinu
 9. Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2020. godinu
 10. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu
 11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. br. 5215-4 od 862 m2 z.k. ul. 1072k.o. Kostrena-Lucija u Pavekima
 12. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2019. godinu
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
 14. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena
 15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 16. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Centra kulture Kostrena

Preuzmite dokumente

SNOK 10/19 pdf | 960,80 KB