SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 10 – broj 1 – 2. veljače 2023.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu
Dječji vrtić „Zlatna ribica“…………………………………………………………………………………………………………………..1
2. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“………………………1
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“……………………………………………………………………………………………..2
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Centra kulture Kostrena……………………………..2
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 5205/2 od 142 m2 k.o. Kostrena Lucija……. 3
6. Odluka o pristupu i korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Kostrena…………………………………..3
7. Odluka razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru……..6
8. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara na području Općine Kostrena za 2022. godinu………………………………………………………………………..6
9. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Općinskog vijeća……………………………………………………..9

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Općinske uprave Općine Kostrena ………………………….9
2. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za Općinu Kostrena u 2023. godini……………………………………………………………………………………..10
3. Plan prijma u službu za 2023. godinu …………………………………………………………………………………………………………………………..11
4. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kostrena………………………………………….13


Preuzmite dokumente