SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 10 – broj 7 – 27. rujna 2023.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu………………………………………………………….249
37. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu……………………………………………………326
38. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu…………………………………………………386
39. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu……………………………………………..391
40. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2023. godinu…………………………………………396
41. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu………………………………………………………………….397
42. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2023. godinu……………….398
43. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2023. godinu……………………………………………………….400
44. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se
financiraju iz proračuna Općine Kostrena…………………………………………………………………………………………………………………401
45. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena…………………………………………………………..402
46. Odluka o izmjenama Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena………………………………………403
47. Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena……………………………………………………………………….404
48. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena…………..404
49. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 759 k.o. Kostrena-Barbara………406
50. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 5153/6 k.o. Kostrena-Lucija…………………………….407
51. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 4278/1, k.č. broj 4289/1 i
k.č. broj 4316/1 sve u k.o. Kostrena-Lucija………………………………………………………………………………………………………………..407
52. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji s Općinom Kupres (Bosna i Hercegovina)………………………….408

OPĆINSKI NAČELNIK
18. Odluka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o…………………………………409
19. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu stana u najam……………………………………………………….409
20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora……………………………..410
21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Kostrena……………………………………………………..410
22. Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Kostrena u LAG-u „VINODOL“………………………………………..411
23. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“…………………………………………..411


Preuzmite dokumente