SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kopstrena- godina 10- broj 10- 30. studenoga 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE:

 

 1. Proračun Općine Kostrena za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2024. godinu
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2024. godini
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 5. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu    
 6. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2024. godini  
 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2024. godinu
 8.    Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 9. Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
 10. Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2024. godinu
 11. Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2024. godinu
 12. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2023. godinu
 13. Odluka o novčanoj potpori po rođenju djeteta
 14.    Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena
 15. Odluka o redu na pomorskom dobru
 16. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti provedbe mjera obvezne dezinsekcije, dezinfekcije, deratizacije, te dezodoracije, zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije na području Općine Kostrena za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026. godine
 1. Odluka o prihvaćanju najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 759 k.o. Kostrena- Barbara    
 2. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Kostrena
 3. Plan davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2024. godinu
 4. Odluka o prodaji poslovnih udjela Općine Kostrena u trgovačkom društvu Energo d.o.o.
 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kostrena za razdoblje od 2024.-2027. godine
 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2023. godinu
 7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 8. Program upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara na području Općine Kostrena
 9. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Kostrena za 2024. godinu
 10. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kostrena za 2024. godinu
 11.   Revizija procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kostrena – na znanje 

Preuzmite dokumente

SNOK 10/23 pdf | 9,62 MB