SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 10 – broj 5 – 18. svibnja 2023.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
18. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu
19. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2022. godini
23. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2023.godinu
24. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
25. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
26. Odluka o dugoročnom zaduženju Općine Kostrena za kapitalni projekt Dječji vrtić Paveki
27. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Centra kulture Kostrena
28. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Uvala Žurkovo“
29. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 5536/14 k.o. Kostrena-Lucija
30. Odluka o prihvaćanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Kostrena – Lucija
(zgrada i dvorište Turističke zajednice Kostrena)
31. Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara na području Općine Kostrena

OPĆINSKI NAČELNIK
12. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru na području Općine Kostrena u 2022. godini
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
15. Odluka o izmjeni Plana prijma u službu za 2023. godinu
16. Financijski plan za požarnu sezonu u 2023. godini
17. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području Općine Kostrena


Preuzmite dokumente

SNOK-5-2023 pdf | 3,03 MB