SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Europski projekt – „Reciklažno dvorište na području Općine Kostrena“

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda (www.strukturnifondovi.hr)

Europski strukturni i investicijski fondovi

Opis projekta:

Reciklažno dvorište izgrađeno je na parceli površine 2.642 m2, uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u Rafineriju nafte Rijeka. Sastoji se od ograđenog platoa veličine 959 m2 na kojem su smještena 32 spremnika za različite vrste otpada, vaga, uredski kontejner i dva parkirna mjesta od kojih je jedno predviđeno za osobe s invaliditetom. Na obodu platoa reciklažnog dvorišta izveden je vatrogasni prilaz.

Projektom „Reciklažno dvorište na području Općine Kostrena“, doprinijet će se kvalitetnoj uspostavi sustava održivog gospodarenja otpadom na području Općine Kostrena. Postupcima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, recikliranjem i oporabom, povećat će se stopa recikliranja otpada na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Realiziranim projektom omogućit će se prikladno zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada, doći do novih zaposlenja, a provedbom informativno-edukativnih aktivnosti povećati svijest mještana o važnosti i ispravnom načinu odvojenog prikupljanja otpada.

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se trajno odlaže na odlagalištu. Ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te provedbom informativno-edukativnih aktivnosti postići će se zadani ciljevi projekta. Projektom će se ujedno poboljšati kvaliteta života mještana, posjetitelja i turista. Projekt pozitivno utječe i na kvalitetu okoliša, zdravlje mještana i privlačnost Kostrene kao turističke destinacije.

Značajnu ulogu u projektu imaju informativno-edukativne aktivnosti kroz koje se mještani upoznaju s temom gospodarenja otpadom i zaštite okoliša kao i o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom.

Ciljna skupina projekta:

Ciljana skupina projekta su mještani Općine Kostrena. Krajnji korisnik projekta je Komunalno društvo Čistoća koje će upravljati reciklažnim dvorištem te lokalna zajednica.

Reciklažno dvorište omogućit će mještanima odlaganje posebnih vrsta otpada posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada te tako doprinijet poboljšanju trenutne situacije s otpadom u lokalnoj zajednici i povećanje kvalitete okoliša.

Opći cilj:

Provedbom projekta odnosno ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti postići će se povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Specifični cilj:

Poboljšanje sustava gospodarenja otpadom, priprema otpada za daljnju oporabu, povećanje iskoristivosti otpada te posljedično smanjenje trajnog odlaganja otpada na odlagalište i smanjenje emisije CO2.

 Očekivani rezultati projekta:

  • odvojeno prikupljeno 163 tone otpada u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole,
  • 100 % stanovnika s područja Općine Kostrena obuhvaćeno je provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti, s ciljem upoznavanja uloge reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima,
  • održano 8 obrazovnih aktivnosti vezano za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.243.895,35 kn. Sukladno Ugovoru od dodjeli bespovratnih sredstava ukupno prihvatljivi troškovi određeni su na maksimalno 2.403.765,67 kn, a sufinanciranje iz sredstava EU iznosi 2.043.200,81 kn.

 


Preuzmite dokumente